برادری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی خار توجه دشمنان است


پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۰:۱۳

سردار رحیمی

تهران (پانا) – فرمانده انتظامی تهران غول پیکر در دیدار همراه خود فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران غول پیکر، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در تشکیل سپاه پاسداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی را الگوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منشأ آن دانست. خوشحال از همه دوستداران اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار «حسین رحیمی» در دیدار همراه خود سردار سرتیپ پاسدار «محمد رسول الله» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه خود تبریک ارتقای سطح سرتیپی به سردار حسن زاده ذکر شد: خدمت شخصی را آسانسور خواهیم کرد. به عزیزمان مردمان بیشتری.

وی همراه خود تاکید بر اینکه خدمت سربازی مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به مردمان بهترین خوشحال از ماست، افزود: هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اصولاً نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ممکن است موجب تحکیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت شود.

سردار رحیمی همراه خود تاکید بر اینکه برادری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توجه دشمنان است، ذکر شد: درست در این لحظه بر کوری توجه دشمنان، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در تشکیل سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی است. نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی برای همه دوستداران اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب.»

فرمانده انتظامی پایتخت ذکر شد: سپاه پاسداران درست در این لحظه مایه خوشحال از اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت های سپاه پاسداران در بخش های مختلف نیروی دریایی، آموزشی، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دیدنی است.

سردار رحیمی ذکر شد: درست در این لحظه به برکت امتحان شده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت های نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای نظم، استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزیزمان پایتخت تحت سلطه است.

{در این} دیدار سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران غول پیکر همراه خود تبریک سال نو، اجتناب کرده اند امتحان شده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکارات سردار رحیمی در برقراری ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت در پایتخت شناخت کرد.