برای بی حجاب ها جریمه بدهیم / احتمالا از خارج پول می گیرند تا بی حجاب موتور سواری کنند /
حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان با اشاره به افزایش گشت های رهبری در خیابان ها می گوید این مطالبه مردمی است و باید تعداد گشت های رهبری افزایش یابد. وی معتقد است که می توان چهار اخطار داد و بار پنجم تعهد کرد و در نوبت ششم جریمه شد.