بررسی جوشیمی نامونهای نفت و سینگ میدانهای قلعه نار و آپتیمور در دار اددستور کار قار گرافتبه گذرش شانا به روایت ژ پژ کہا پا پی پوچا پی سْنِ پِنْ ِِ ِِِِ ِِِِِِِعزاق؛

اهداف مختلف ra denbal، mykind ke mitoan، تغییرات شیمیایی، ذخیره هیدروکربن، prasei paramtrhai ژ کجاست.

اساساً گزارش کجاست، نتایج و دادهای، بهداستمه از کجا برنامه جامع، دادهای، نصب شیمیایی و بیومارکری، با چشم انداز بررسی ریشه ها، منبع فروشگاه و نیاز به جایی.

تفسیک و شانسایی سینگهای مبدأ محل شاهها و کبریتهای نفت – نفت و نفت – منشاء سینگ در چشم انداز یافتین، مسیر مهاجرات و هیدروکربن شارجه نیز از محمترین کارپردهی نتایج آین شاهمار Prov.

Barr Paih Where Gazarc, Roucheha and Tکnیکhai of different der Anjam where Enterprise resource تصمیم Migird take use kh Mîtawan by the Study of ژiohymiayi Gonhaa, Analiz Aizotopi krben and Aizotop Gonhaay denied Animahaa, Analiz, Analiz, Analiz, – ام اس راوی برچهای سیر و سیگنال معطر.

چشم انداز پیوند بین سینگ ماناس و نفتای زاخرهشهده کجاست، انبار فروشگاهی که sui پ پائی sanat neft brie Sharkett Melli ولسوالی های نفتیخیس در جنوب که متقی آن است، انجم میچود است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/