بروس ویلیس به توضیحات عجیبی استعفا می دهد


کافه سینما: دقایقی پیش خبرگزاری های آمریکایی گفتن کردند کدام ممکن است خانوار بروس ویلیس بازیگر ۶۷ ساله آمریکایی دچار آفازی (اختلال گفتاری) شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شدن را متوقف کرده اند.

آفازی عالی اختلال زبانی است کدام ممکن است بحث کردن را برای شخص ضرر می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در متنوع اجتناب کرده اند اسبابک ها پس اجتناب کرده اند سکته مغزی رخ می دهد.