برگزیدگان، مسابقات، اخبار، خطوط لولا و هوش، نفت معرفتی شدند


لینکهای عمومی خطوط لوله و شرکتهای اطلاعاتی نفت ایران کجاست، لینکهای عمومی خطوط لوله و شرکتهای اطلاعاتی نفت ایران کجاست، قسمتهای تشریحی بخش گاز، عکاسی خبری و عکاسی صنعت الکترونیک. خبران شعرک دکتر سرتاسر کاشور برگزار شاد.

گفتنی، دور مسابقات گذرشنویسی که با داوری آرزو عطایی، کارشناس همبستگی علمی برگزار شاد، آرزو رحیمی با لولا لاین و هوش نفت در منطقه غرب، حسن تیموری به عنوان لولا لاین و نفت مخابرات در شمال و آزاد قاضی فارس شرکت را به دست آورد. اورلند.

مهدی غلامی در منطقه فارس و ابراهیم گنجی در منطقه مرکزی که شرکت نیز با آدرس برگزیدگان عکاسی خبررسان معروفی شادند.

مسابقات در بخش عکاسی صنعتی، محسن زکاریایی در ناحیه شمال، علی رضا بگلو در ناحیه شمال غرب و عباس درکی در ناحیه برگزیدا غربی، عکاسی صنعتی که شرکت شادند در آن واقع شده است.

برگزیدگان، مسابقات، اخبار، خطوط لولا و هوش، نفت معرفتی شدند

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/