بغداد در جستجوی مدیریت تا حد زیادی بر قراردادها در کردستان عراق استبه گزارش رویترز اجتناب کرده اند قاهره، وزارت نفت عراق در ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است احسان عبدالجبار روز دوشنبه ۲۲ آوریل آرزو کرد تحمیل منصفانه نمایندگی نفتی در اقلیم کردستان عراق برای اداره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر قراردادهای نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین {در این} قلمرو شد. .

وی در طولانی مدت این در اطراف اجتناب کرده اند مذاکرات همراه خود افسران اقلیم کردستان بر اهمیت بازنگری در قراردادهای نفتی جاری در قلمرو تاکید کرد.

این مذاکرات پس اجتناب کرده اند آن صورت گرفت کدام ممکن است جیب دادگاه فدرال عراق انتخاب گرفت مدیریت میادین نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین اقلیم کردستان عراق را به وزارت نفت عراق واگذار تنبل.

در اواخر فوریه سال قبلی، جیب دادگاه فدرال عراق قوانین نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین اقلیم کردستان را مغایر قوانین اساسی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افسران این قلمرو خواست نفت نپخته شخصی را به مقامات بغداد عرضه دهند.

اقلیم کردستان عراق دارایی ها نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را بی طرفانه اجتناب کرده اند مقامات فدرال بهبود می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۲۰۰۷ قوانین به صورت جداگانه ای برای استخراج دارایی ها شخصی وضع کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل هایی را برای اداره کردن این دارایی ها برای قلمرو ترتیب کرد.

نفت نپخته اجتناب کرده اند میادین اقلیم کردستان اجتناب کرده اند طریق جاده لوله اجتناب کرده اند قلمرو کرکوک به بندر جیهان ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا به بازارهای جهانی منتقل تبدیل می شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/