بنیان گذاری نفتی آبادان و ماهشهر مزبان نویسندگانبه گازارش شانا، جامی از نویسندگان مطرح، حوزه دفاع مقدس، با همراهی، مسئول مدیریت کلیه پیوندهای عمومی و وزارتخانه های نفت، مجید شهیدی، رئیس انجمن های مردمی، شرکت ملی پالایش و بخش فراوردهای نفتی، ملاعدی راشده بنی سهم هد. انجمن های مردمی، پالایشگاه آبادان، مناطق عملیاتی از زید، نفت در آبادان.

هدفی که در بازد که اپنگـا اسفندمه آقااز شاد آشنای نویسندگان با تاریخ صنعت نفت است که اثرگذاری آن محل ساخت در آبادان و ماهشهر، تلاش بیگ واقفه کرکنان و یادکوری خاطرات دوران عنوان دفاع مقدس ماسار است. گروه نفت.

تدوین مجموعه کتاب «دور مصر نفت» با هدف آشنایی، افکار عمومی، با فرکیند، صنعت نفت و دستواردهای کارکنان محل ساخت آن، اجرای انتشارات مدیریت کلیه لینک های عمومی و بازدید از برنامه نفت.

مضاحی صنعت نفت به عنوان واحدهای بنزین خانه و کاراموزان، تأسیسات طرح ۲ پالایشگاه آبادان، اسکله سدردی ماهشهر، تأسیسات یارد غرقیل اکوان در دریای خرمشهر و منطقه عملیاتی در آدمه جنگزاد آبادار زاداری گازی شهدارضاری و شهدازاری.

نویسندگان در جریان عین صفر با حضور دار کرانه رود بهمنشیر و گیفتوگو با سردار عبدالحسین بنادری فرمانده زمان سپاه آبادان در شاکست حصر کجاست ماه خاطرات حضور خود، همچانین جانفشانی دگیر رزمندگان زیندگان رازن. حق

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/