به جلوگیری اجتناب کرده اند به رسمیت شناختن طالبان اختصاص داده شده بمانید – خبرگزاری مدره


بر ایده مطالعات تحمل، رئیس جبهه از دوام سراسری در پنجشیر طالبان را به نقض توافقنامه متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است این گروه داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریست های در سراسر جهان را در افغانستان توسعه داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به پناهگاه ایمن تروریست های قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی تغییر کرده است.

وی اجتناب کرده اند محله جهانی خواست به همان اندازه اجتناب کرده اند به رسمیت شناختن طالبان خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند سقوط کابل به کف دست جنگجویان طالبان به تصمیم های شورای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع کلی پایبند باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ایجاد این گروه جلوگیری کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افراد افغانستان در بدست آوردن به ۱ سیستم دموکراتیک، کثرت‌گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگو کمک تنبل.»

مسعود افزود: برای نجات افغانستان اجتناب کرده اند این چرخه نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن، اجتناب کرده اند همه افراد افغانستان می‌خواهم کدام ممکن است متحد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورشان را اجتناب کرده اند دام این گروه مخوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخرب نجات دهند.

رئیس جبهه از دوام پنجشیر خطاب به دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان معترض ذکر شد: ممکن است پیروزید، به همان اندازه روزی کدام ممکن است نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه علم آموزی در دل زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران موجود است، هیچ گروه مستبدی {نمی تواند} در مخالفت با خواستن آنان بایستد. استواری، وقف، استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی ممکن است به فراگیری علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی، مایه مباهات ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز ما را برای استقامت تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی برای شما ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان آسانسور می تنبل.»

احمد مسعود اجتناب کرده اند فقدان نیاز برای برقراری صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم بی قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط طالبان انتقاد می تنبل: “ما سعی کردیم نبرد را آغاز نکنیم، میانجی گری علما را برای مذاکره پذیرفتیم، همه درخواست شده است های افراد شخصی را همراه خود طالبان {در میان} گذاشتیم.” آنها قصد پذیرش درخواست شده است های ما را ندارند، آنها خواهان تسلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن بی قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط هستند.”

وی به نوبه شخصی، آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان سابق دولتی را تشریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید طالبان را به نقض توافقنامه متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به اینکه این می تواند یک جنایت جنگی است، ذکر شد: «تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناپدید شدن} افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان نظامی، پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی سراسری ” بی احترامی به افراد، تجاوز طالبان به حریم شخصی خانوار ها در ماه های جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپایدار هزاران و هزاران افغان، همه سیگنال هایی اجتناب کرده اند ظلم طالبان به غیرنظامیان است.

وی به نوبه شخصی اجتناب کرده اند طالبان {به دلیل} آزار، دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوب خبرنگاران انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد کدام ممکن است این گروه آزادی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی رسانه ها را نقض کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جریان آزاد داده ها در ملت جلوگیری می تنبل. محله به دردسرساز ترین تعیین کنید بالقوه سرکوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای توانمند ما {به دلیل} فضایی کدام ممکن است به وجود آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره دقیق طالبان را روز {به روز} تا حد زیادی نمایان می تنبل ملت را انصراف می کنند.

رئیس جبهه از دوام پنجشیر همچنان بر اقدامات نیروی دریایی آنان علیه طالبان تاکید می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: ضمانت دارم کدام ممکن است به یاری خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت خالصانه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان ممکن است به همان اندازه فینال دوم در آزادی به کشتی شخصی شکسته نشده خواهند داد. عالی افغانستان مرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه، ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مخالفت با هر نوع اشغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید استبداد.

احمد مسعود افزود: از دوام مردم در سطوح مختلف در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند افغانستان تعیین کنید گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما واقعا اجتناب کرده اند این همه از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند خواهران عزیزمان کدام ممکن است روده ها آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام افغانستان هستند سپاسگزاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه درست در این لحظه. اجتناب کرده اند حقوق اولین شخصی محروم هستند.» ما در امتداد طرف خواهرانمان ایستاده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای احقاق حقوق آنها کشتی می کنیم.

او اذعان می تنبل کدام ممکن است آنها به کشتی مسلحانه شخصی برای تحمیل عالی نظام عدالت محور کدام ممکن است مشروعیت شخصی را اجتناب کرده اند طریق عالی مکانیسم انتخاباتی اجتناب کرده اند افراد خواهد گرفت، شکسته نشده می دهند.

رئیس جبهه از دوام سراسری پنجشیر همچنان اجتناب کرده اند روحانیون افغان می‌خواهد کدام ممکن است دیدگاه‌های دینی شخصی را نسبت به طالبان خاص کنند:

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسعود خاطرنشان می تنبل: «روحانیون تذکر شخصی را خاص کنند کدام ممکن است شخصی را پیرو حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برخورد کردن آنها ملت مسلمان افغانستان متواری به کدام دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت می دانند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها ترس دارند.” افراد دسته دسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزاران و هزاران نفر اجتناب کرده اند افغانستان گریختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضرند اجتناب کرده اند بال هواپیما بیفتند با این حال به تماس گرفتن اسلام تحمل مدیریت این رژیم نباشند؟! «خودتان تصمیم گیری کنید در بعضی از اینها حکمی کدام ممکن است پیامبر اسلام صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم تصمیم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین اسلام چنین حکمی را مطرح کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا کرده است؟»

وی ذکر شد: ما معتقدیم کدام ممکن است در افغانستان حکومتی کدام ممکن است اساساً مبتنی بر خواست افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده رای افراد باشد در مخالفت با افراد افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله جهانی پاسخگو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افراط گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط جلوگیری می تنبل. تروریسم کدام ممکن است منجر به افزایش آن تبدیل می شود، این می تواند یک مکانیسم باورپذیر برای همه گروه های سیاسی افغانستان است، در هر مورد دیگر کشتی مسلحانه ما شکسته نشده می تواند داشته باشد.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی ما برای آزادی.

مسعود علاوه بر این اجتناب کرده اند محله بین‌المللی، گروه‌های حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ملل متحد خواست به همان اندازه مکانیسم گزارش‌دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت حقوق بشر در افغانستان را آسانسور کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام‌های ممکن بردارند به همان اندازه طالبان را در قبال بازداشت، شکنجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار بوتلگ اشخاص حقیقی بی‌گناه، پاسخگو بدانند. الگوی های بارز جنایات جنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طالبان {هر روز} مرتکب آن می شوند.