به نظر من اراده ایران و الجزایر برای بهبود سطح روابط دوجانبهبه گذرش شانا با مخابره اطلاعات پایگه ار رسانی جمهوری سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز (سه شنبه سوم بهمن ماه) در هاشمی ششمین نشاط سران مجتمع کوشورهای گاز صادرکناندا (جی ای در دره) قطر) حفار درند، اما چه سطحی از معاملات کافی نبوده و جهت عزم و اراده سران دی کوشور، مناسبتهای تهران و جزیره، میتوند، ارسا، های دوجانبه، ناحیه حی و بین. ملی پش در نقش پش گشترش؟

رئیس جمهوری الجزایر، نز، در عین ددار، در چارچوب برجسته کردن نوسانات بری، پیوندهای ایران، مردم، مردم، مختلف و این واقعیت: تمایل به انجام آن وجود دارد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/