بیشتر تنبلی ما از این ۷ نوع است – درمان برای هر کدام
برای جلوگیری از بی تفاوتی، باید به خودتان انگیزه بدهید. به عنوان مثال، یک توییت در مورد کتابی که می دانید جالب است بنویسید یا نظر خود را در چندین داستان بنویسید. یا یک استوری ارسال کنید و توضیح دهید که از فرم خارج شده اید و می خواهید یک چالش یک ماهه را شروع کنید و از فالوورهای خود بخواهید که به شما بپیوندند و شما را تشویق کنند.