بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ هزار خارجی در شیراز موجود است – پایگاه خبری مدارا


بر ایده بررسی ها نابرابری، علیرضا بکویترت در مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه فرماندار شهرستان شیراز همراه خود خاص اینکه زمان این مدیریت مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زودگذر است، ذکر شد: در سه سال قبلی شاهد زحمات خوشایند استاندار سابق شیراز بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانیم مدیریت ارشد استان ممکن است اجتناب کرده اند او در سایر پاسخگویی ها استفاده تنبل.» از نباید مدیران خوشایند را اجتناب کرده اند کف دست بدهیم.

ذکر شد: تحت سلطه مربوط به ناخدای است کدام ممکن است کشتی را هدایت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خوشایند هدایت تنبل مسافران را به ساحل ایمن می برد، با این حال اگر خطرناک مدیریت تنبل همه غرق می شوند، پس تحت سلطه باید بداند چه کار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان. . مدیران ارائه دهندگان باید بدانند کدام ممکن است فرماندار سرپرست بی نظیر آن شهر است.

رئیس مجلس فارس شکسته نشده داد: رهبرانقلاب ۱۰ سال متوالی عنوان سال را در امتیازات ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد برگزیدند. آنها دردسرساز کار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتکار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل مسئولیت ما شناخته شده به عنوان سرپرست اینجا است کدام ممکن است امتحان شده شخصی را مضاعف کنیم.

بکیفرت همراه خود خاص اینکه مجلس در سال قبلی کار بزرگی برای حضور در مانترا سال انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال امیدواریم نتیجه آن را شاهد باشیم، ذکر شد: ما در بحث محدوده استاندار شیراز دخالت نکردیم اما علاوه بر این استاندار بود. این شهر باید شخص خاص شجاع مالی باشد از سرمایه گذار اهمیت می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه تحمیل می تنبل، چیزی کدام ممکن است خوشبختانه تحت سلطه اقتصاد جدید را از آن آگاه است.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۴۰ سهم اجتناب کرده اند باند فارس در شهر شیراز مسکن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور نیروهای امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان معقول، تحت سلطه جدید نباید بیش از حد درگیر باشد.

مشاور مردمان شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرفان در مجلس ذکر شد: بهتر از کار زیبایی شناختی همین الان تحمیل جایگزین های شغلی ایمن، رفع اشکال معیشتی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده به طور قابل توجهی در بین بچه ها است.

فرماندار جدید شیراز آرزو کرد میل نظارت بر بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی سازی اداره زندان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بازار خلوت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدیریت زندان اهمیتی داده نمی شود ضمن اینکه باید نظارت بر بازار روزانه صورت گیرد به همان اندازه عده ای بتوانند . اجتناب کرده اند این مکان استفاده کن، نکن.

رئیس مجمع نمایندگان در فارس علاوه بر این اجتناب کرده اند استاندار جدید شیراز خواست به همان اندازه ملاحظه ویژه ای به موضوعاتی اجتناب کرده اند جمله; سلامت، مدیریت ساخت داروها غذایی، دغدغه گروه های بهزیستی، کمیته کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مردمان نهاد، دغدغه گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث زیبایی شناختی، پیگیری آب شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، دغدغه سرمایه کلی، دغدغه نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان، دغدغه ویژه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر. آموزش، محافظت دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست.

باکویترات همراه خود خاص اینکه مسئولیت استاندار تنها برگزاری انتخابات نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم اهمیت آن، تنها منصفانه ماه کافی است، اجتناب کرده اند استاندار شیراز خواست به همان اندازه نظارت ویژه بر انجام شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر انجام شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری نظارت داشته باشند. محتاط در آن تصویب انتخاب ها.