تأمین اجتماعی: مستمری همسر بازمانده بیمه‌ شده متوفی، با ازدواج مجدد قطع نمی‌شود
شعب تأمین‌اجتماعی به‌صورت منظم و ماهانه، لیست فرزندان اناث بازمانده را به‌منظور پرداخت مستمری و از حیث استمرار شرایط دریافت مستمری، بررسی و کنترل می‌کنند.

رژیم لاغری سریع