تایید نفت و وزیران ایران، روسیه و آذربایجان بار گستروش همکاری های قاضی



بی گازارش شانا، دیدار سهگانبه جواد اوجه، وزیر نفت، نیکولای شولگینف، وزیر انرژی روسیه و پرویز شهبازوف، وزیر انرژی آذربایجان پشنهادهی مختالی، همکاری شهیدپرشرش شهید بخش وار.

تنش بین ایران و روسیه وجود دارد و جریان بزرگی از صفر سیدابراهیم، ​​رئیس جمهور جمهوریخواه در میسکو (۲۹ دیماه) وجود دارد و باراسی و درباره به سمت آن می روند.

ایران و روسیه در مسیر جریان صفر دو روضه (۲۹ و ۳۰ دیماه) در شهر اصلی مسکو، چند، توفیق نامه، در حوزه، گسترش میدان های نفت و گاز، پتروپالایشگاه و انتقال فناوی در کرند.

ششمین نصیت سران کاشورهای سادارکننده گز دروز (صحشنبه، سوم اسفندماه) در دوحه بیتخت قطر برگزار شاد.

اعضای مجتمع گاز کاشورهای صدرکننده ۴۴ !

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/