تحریک کردن افزایش فشار در میادین گازی ایران/ این سیستم ریزی برای افزایش ساخت در چاه های کم بازده سریع به داده ها بنیان واگذار تبدیل می شود.به گزارش شانا، به نقل اجتناب کرده اند تسنیم، یکی اجتناب کرده اند این سیستم‌های ما اینجا است کدام ممکن است وزارت نفت بهبود همه میادین خشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی را در مقامات سیزدهم خاص تنبل.

وی افزود: متعدد اجتناب کرده اند مناطق مشترک بهبود یافته است با این حال بهبود متعدد اجتناب کرده اند این مناطق پایان دادن نشده است. شناخته شده به عنوان مثال در حیاط‌های جهان غرب کارون اجتناب کرده اند جمله حیاط‌های آزادگان، یادآوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاران مراحلی به نوک رسید، با این حال بهبود آنها پایان دادن نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن بهبود حیاط‌های مشترک یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین آنها است. وظایف.

میدان های مشترکی کدام ممکن است ادامه دارد کف دست به کف دست نشده به مقامات سیزدهم واگذار تبدیل می شود.

وزیر نفت اظهار داشت: این سیستم مدونی برای افزایش بهبود میادین مشترک داریم.

اوجی یکپارچه داد: متعاقباً جدا از پایان دادن بهبود میادین مشترکی کدام ممکن است پایان دادن نشده اند، بهبود میادین مشترکی را کدام ممکن است ادامه دارد بهبود نیافته اند {در این} مقامات تحریک کردن خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع این میادین در نهایت این مقامات تخصیص خواهد کشف شد. “

ترفندی برای تامین پولی ماموریت های عظیم نفتی

وی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم در بهبود میادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت ماموریت های نفتی، تامین پولی است. در قالب عالی کنسرسیوم {است تا} چندین هلدینگ عظیم هر دو تعدادی از موسسه مالی مشترک بتوانند به صورت مشترک یکی اجتناب کرده اند بهترین دارایی ها نفتی ملت را تامین پولی کنند. ماموریت ها.

وزیر نفت افزود: این رویکرد در جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این مد در بهبود میادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ماموریت های تکمیلی در صنعت نفت استفاده خواهیم کرد.

۲ رویکرد برای تامین بنزین ثابت در بخش بار

اوجی همراه خود ردیابی به اهمیت تامین ثابت بنزین می خواست بخش بار ملت اظهار داشت: {در این} راستا ۲ رویکرد افزایش قابلیت ساخت بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بلعیدن را در اصل کار داریم.

وی یکپارچه داد: ماموریت پالایشگاه نفت کدام ممکن است مهم افزایش قابلیت ساخت بنزین در ملت است، جدا از ساخت بنزین، خوراک پتروشیمی ها نیز {در این} ساختار ها تامین تبدیل می شود.

وزیر نفت تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به افزایش بلعیدن بنزین در بخش بار، قطعاً نیازمند افزایش قابلیت پالایشی ملت هستیم.

اوجی افزود: در زمینه بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب سبد بنزین خودروهای دولتی، گروهی اجتناب کرده اند متخصصان در جاری انجام بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن تحقیق کارشناسی هستند به همان اندازه الگو بلعیدن بنزین به طور قابل توجهی در بخش بار آخرین افزایش یابد. گزارش گزینه ها ادعا خواهد بود.»

وی افزود: اجرای ساختار های افزایش بلعیدن بنزین نیز در میل کار ما {است تا} بتوانیم الگو بلعیدن بنزین را در ملت افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کنیم.

هیچ این سیستم ای برای مونتاژ پالایشگاه سوخت جدید در ملت نداریم

وزیر نفت همراه خود ردیابی به اینکه در ابتدای مقامات سیزدهم بخش زیادی اجتناب کرده اند قابلیت پالایشگاه های سوخت ملت تمیز بود، اظهار داشت: تاکنون هیچ این سیستم ای برای احداث پالایشگاه های سوخت جدید در ملت نداریم. “

اوجی یکپارچه داد: متعدد اجتناب کرده اند پالایشگاه‌های سوخت ما {در سراسر} ملت همراه خود قابلیت کمتر اجتناب کرده اند قابلیت اسمی شخصی کار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت تمیز دارند، از در راس این پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری اجباری برای افزایش قابلیت ساخت سوخت صورت نگرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند میادین تخصص کرده‌اند. کاهش فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوراک این پالایشگاه ها کافی نبود.

تحریک کردن افزایش فشار در برخی اجتناب کرده اند میادین گازی ملت

وی افزود: افزایش فشار بر برخی اجتناب کرده اند میادین گازی به طور قابل توجهی در میدان پارسیان را تحریک کردن کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میادین جدید کدام ممکن است این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق کامل بهبود در جاری انجام است، سوخت تولیدی اجتناب کرده اند میادین جدید را به پالایشگاه های فعلی می رسانیم. ” قابلیت سوئیچ تمیز دارد به همان اندازه بتوان اجتناب کرده اند قابلیت تمیز پالایشگاه های فعلی استفاده بهینه کرد.

وزیر نفت افزود: در زمینه اکتشاف این پالایشگاه ها کدام ممکن است اجتناب کرده اند میادین مربوطه خوراک تامین می شد، این سیستم افزایش فشار میادین گازی را تحریک کردن کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی مناطق این الگو وارد فاز اجرایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران تحمل بررسی هر دو انواع پیمانکار هستند.”

اوجی اظهار داشت: متعاقباً برای اشکال تمیز بودن قابلیت‌های پالایشگاه‌های سوخت در ملت ۲ رویکرد در جاری تجزیه و تحلیل است. اول اجرای ساختار های افزایش فشار میدان های گازی فعلی است کدام ممکن است در برخی میادین تحریک کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم بهبود میادین جدید گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه سوخت تولیدی به پالایشگاه های سوخت فعلی است.

کشتی سوخت تولیدی اجتناب کرده اند میدان گازی کیش به پالایشگاه های جنوب فارس

وی یکپارچه داد: یکی اجتناب کرده اند این میادین، میدان گازی کیش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ای برای مونتاژ پالایشگاه سوخت جدید نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارد.

وزیر نفت تصریح کرد: با بیرون شک همراه خود بهبود میادین جدید اجتناب کرده اند جمله میادین گازی کیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارس شمالی، قابلیت تمیز پالایشگاه های سوخت ملت به همان اندازه تعدادی از سال بلند مدت پایان دادن خواهد بود.

افزایش ساخت نفت همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های نمایندگی های داده ها بنیان

اوجی همراه خود ردیابی به نامگذاری امسال شناخته شده به عنوان سال ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی، اظهار داشت: وزارت نفت اجتناب کرده اند قابلیت نمایندگی های داده ها بنیان برای افزایش ساخت استفاده می تنبل کدام ممکن است اجتناب کرده اند پایین، اقیانوس، کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمشترک {خواهد بود}. زمینه های.”

وی افزود: اجتناب کرده اند توان نمایندگی های داده ها بنیان برای مونتاژ واحدهای جدید پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی پالایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پایان دادن زنجیره قطعا ارزش آن را دارد پتروشیمی استفاده خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت های فوق العاده خوبی نیز تعیین شده است.

وزیر نفت همراه خود خاص اینکه «وزارت نفت اولین پالایشگاه نفت را توسط خودم خواهد مونتاژ، اظهار داشت: اجرای ماموریت پالایش نفت شهید سلیمانی در استانداری هرمزگان سریع به نوک می رسد.

اوجی یکپارچه داد: بیش اجتناب کرده اند ۷۵۰ حلقه چاه کم راندمان تعیین شد کدام ممکن است {در این} راستا ۲ ماه پیش فراخوان کلی در ملت آشکار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند دعوت کردیم به همان اندازه ساخت اجتناب کرده اند این چاه های کم راندمان را افزایش دهند. متعدد اجتناب کرده اند این نمایندگی ها {در این} فراخوان نمایندگی کردند. بر قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اکثر این نمایندگی ها تاکید شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع معنی واگذاری این ماموریت ها به نمایندگی های داده ها بنیان اجتناب کرده اند طریق معاونت های این سیستم ریزی در استانداری ها انجام تبدیل می شود به همان اندازه شاهد افزایش ساخت اجتناب کرده اند این چاه ها باشیم. اجتناب کرده اند طریق کار فناوری توسط نمایندگی های داده ها بنیان.

زنجیره قطعا ارزش آن را دارد نفت کوره پالایشگاه شازند پایان دادن تبدیل می شود

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند قابلیت نمایندگی های داده ها بنیان در پالایشگاه های دولتی در پالایشگاه های فعلی استفاده تبدیل می شود.

وزیر نفت افزود: همراه خود ملاحظه به محلی شدن این اطلاعات، در پالایشگاه بندرعباس همراه خود پایان دادن زنجیره قطعا ارزش آن را دارد نفت کوره، اجتناب کرده اند این فرآورده نفتی کک ساخت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین معنی را برای پالایشگاه شزند اجرا می کنیم.

اوجی اظهار داشت: روغن کوره قطعا ارزش آن را دارد افزوده به سختی دارد، با این حال روزی کدام ممکن است وارد زنجیره قطعا ارزش آن را دارد تبدیل می شود، قطعا ارزش آن را دارد محصولات آن ۲ هر دو سه برابر تبدیل می شود.

افزایش قطعا ارزش آن را دارد افزوده گوگرد همراه خود داده ها فنی ایرانی/ پارک جدید گوگرد در عسلویه سازماندهی تبدیل می شود.

وی یکپارچه داد: در خنجران در بازدید رئیس جمهور به خراسان رضوی ۲ واحد تولیدی در زمینه زنجیره قطعا ارزش آن را دارد گوگرد افتتاح شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله تولیدات این واحد تولیدی ها می توان به کود بنتونیت گوگرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوگرد مذاب استخراج شده اجتناب کرده اند دانشکده شریف ردیابی کرد. .

وزیر نفت تصریح کرد: استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های نمایندگی های داده ها بنیان برای افزایش قابلیت ساخت فرآورده های نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت پذیرش در زنجیره قطعا ارزش آن را دارد فرآورده ها در اصل کار قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله اجرا قرار دارد.

اوجی افزود: همراه خود ملاحظه به اینکه در عسلویه ساخت گوگرد مشابهی در جهان خانگیران داریم، همراه خود استفاده اجتناب کرده اند داده ها محلی همراه خود محلی، پارک جدید گوگردی در عسلویه تحمیل تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: گوگردی کدام ممکن است قبلاً به مقدار بیش از حد به هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین صادر می‌کردیم، در زنجیره قطعا ارزش آن را دارد به حداقل یک محصول فوق العاده همراه خود قطعا ارزش آن را دارد همراه خود قطعا ارزش آن را دارد افزوده اصولاً برای کشاورزی تغییر می‌شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از تهیه خانه، قطعا ارزش آن را دارد افزوده بیشتری نیز دارد. محصول در مقابل همراه خود گوگرد.» سه به همان اندازه هشت برابر قطعا ارزش آن را دارد آن.

کاهش واردات از دستگاه صنعت نفت همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های داده ها بنیان

وزیر نفت همراه خود ردیابی به اینکه بخشی اجتناب کرده اند از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادوات می خواست صنعت نفت اجتناب کرده اند خارج اجتناب کرده اند ملت وارد تبدیل می شود، اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات ما در زمینه تحکیم داده ها صنعت نفت در سال جدید افزایش واردات است. اقلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه می خواست صنعت نفت.» پتانسیل بالای سازندگان خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان برای ساخت این از دستگاه.

اوجی افزود: هدف ما کاهش سهم واردات اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه می خواست صنعت نفت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری جدا از تامین نیازهای خانه، بتوانیم از دستگاه ساخت شده در صنعت نفت را صادر کنیم.

وی اظهار داشت: در بلند مدت نزدیک اولین واحد تولیدی ساخت پمپ چاه را در استان خوزستان افتتاح خواهیم کرد کدام ممکن است ۹ تنها پاسخگوی نیازهای خانه است، اما علاوه بر این قابلیت صادرات {در این} زمینه را نیز ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سازماندهی این واحد تولیدی، اجتناب کرده اند توان نمایندگی های داده ها بنیان استفاده شد.»

وزیر نفت اظهار داشت: همراه خود نصب این پمپ ها در موجود در چاه ها، قابلیت ساخت چاه های نفت افزایش خواهد یافت، متعاقباً این این سیستم در راستای این سیستم های افزایش قابلیت ساخت نفت {خواهد بود}.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/