تحمیل بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۶ سنت در استان های در سرتاسر ملت


پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۹:۳۳

خامه ای خالص

تهران (پانا) – مدیرکل مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فینال آمار اسکان نوروزی فرهنگیان را گفتن کرد.

گودرز کریمی فر در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود پانا آمار تعهد مسکن فرهنگیان به همان اندازه بالا ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ {در سراسر} ملت را به رئوس مطالب زیر گفتن کرد.

گروه: ۴۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۵ نفر.
انواع خانواده: ۴۰۱۸۶۸ خانواده.
انواع اشخاص حقیقی در روز: ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۲ نفر در روز.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین استقبال اجتناب کرده اند مسافران نوروزی را به همین ترتیب به همان اندازه بالا ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ شمسی برای ادغام کردن استان های زیر گفتن کرد:

۱- شوالیه
۲- خراسان رضوی
۳- اصفهان
۴- خوزستان
۵- برخاست
۶- بوشهر
۷- هرمزگان
۸- یزد
۹- کرمان
۱۰- لرستان