تحمیل ماموریت های پتروشیمی با بیرون اخذ مجوزهای مورد نیاز ممنوع استبه گزارش شانا، روابط کلی نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی ادعا کرد کدام ممکن است تحریک کردن عملیات اجرایی تمامی ساختار های پتروشیمی منوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز اجتناب کرده اند تجهیزات های دولتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند مهمترین مجوزهای آن درمورد به گروه ایمنی تنظیم زیست ملت. ایران.ماموریت پتروشیمی امیرآباد مازندران » علاوه بر این پیگیری قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ کلیه مجوزها الزامی می باشد.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مسیر قانونی مذکور هرگونه عملیات اجرایی در صنعت پتروشیمی ممنوع می باشد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/