تذکر مقامات مالک نیست/ شهردار مبارکه مبارکه راه اندازی شد شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند مبارکه، محمدرضا گنتساری مشاور سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی استان اصفهان در مراسم افتتاحیه سرپرست فرمان مبارکه اظهار داشت: ۴۳ سال اجتناب کرده اند عمر پربرکت انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی می گذرد. رژیم شرکت ها زیادی حاضر کرده است.» فاصله ای اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ایران قابل ارزیابی است.

وی همراه خود ردیابی به شرکت ها انقلاب اسلامی افزود: انقلاب روزی پیروز شد کدام ممکن است ملت ما در سر ذلت قرار داشت با این حال در این زمان در سر عزت است.

جانانساری دقیق کرد: در این زمان یکسری حرف هایی است کدام ممکن است جریان های استکباری را توسط دست دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این حرف ها کلاه شخصی را در همه جای دنیا می گسترانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن جمله می توان به حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق زن… انقلاب اسلامی نامید. .

مشاور سیاسی امنیتی استاندار اصفهان افزود: بدون در نظر گرفتن گفتمان ما همراه خود گفتمان انقلاب اسلامی همخوانی بیشتری داشته باشد، پیشروی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن مسئولان اجتناب کرده اند گفتمان انقلاب اسلامی در اطراف شوند، باز خواهیم گشت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمان این تدریجی شده است، ساده گفتمان انقلابی ممکن است ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان را نجات دهد.» غربگرایی {نمی تواند} ناجی باشد.

وی همراه خود ردیابی به سر غرب زدگی در مقامات در گذشته، اظهار داشت: در هشت سال قبلی مورد توجه قرار گرفت سربازان غرب ملت همراه خود تأخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مواردی فلج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین هایی کدام ممکن است قادر خواهیم بود اجتناب کرده اند آن استفاده کنیم اجتناب کرده اند بین گذشت است. … مورد توجه قرار گرفت قوه مجریه باید اصلاح تدریجی.» این مقامات مورد توجه قرار گرفت رعیت به افراد نیست، مورد توجه قرار گرفت بنده است.

جانانسری اظهار داشت: {در این} مقامات وقت مسئولان به محیط نمی رود، اما علاوه بر این حدس و گمان به در خدمت افراد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مقامات مزد کارهای ناشایست تیز کردن نمی شود، باید اجتناب کرده اند خدمتگزاران تقدیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نما اصلاح می تدریجی، پیش بینی شرکت ها بیشتری را داشته باشید.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان بابیان اینکه اگر به بخش باکلاس مورد توجه قرار گرفت کنیم، دیدگاه این مقامات همراه خود مقامات در گذشته منحصر به فرد است، اظهار داشت: او نباید به آخرت افراد ملاحظه تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش سنت. ، باید مراقب باشیم کدام ممکن است محله به چه سمتی {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا سرپرست نباید اجتناب کرده اند دستورالعمل ها خدا صحبت تدریجی.

وی اظهار داشت: مقامات حال مردم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد فرماندار همه فرزندان شهر مبارکه اجتناب کرده اند هر قشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلیقه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پاسخگو برای هستیم، مشکلات افراد را نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر می کنیم با این حال مشکلات افراد را. پیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کسی {نمی تواند} اینگونه باشد به همان اندازه اجتناب کرده اند سمت شخصی استعفا دهد، باید همه مشکلات رفع شود».

وی در طرفدار های مهمی به فرماندار جدید شهر مبارکه اظهار داشت: خواهید کرد شناخته شده به عنوان استاندار اصفهان منصوب شده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی {در این} شهر {نمی تواند} اعلام کردن تدریجی کدام ممکن است خواهید کرد را تحت سلطه کرده است، اما علاوه بر این افراد باید معیار خواهید کرد باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همه بازخورد مراجعه به کنید.» معروف شدن به این معنا نیست کدام ممکن است معروف بودن انجام عالی کار آسان است، اما علاوه بر این مراجعه به همراه خود افراد است.

جانانسری شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند مفهوم های آنها بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بچه ها اتاق کار بدهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پاسخگویی فطری نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استاندار جدید طرفدار می کنم تعدادی از اتاق در نظر گرفته شده برگزار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امتیازات باکلاس ملاحظه تدریجی، این مقامات عالی مقامات انقلابی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان انقلابی شهر باید در دوران تصدی خواهید کرد به سر ورزش شخصی برسد.

مشاور سیاسی امنیتی استان اصفهان همراه خود ردیابی به اتفاق تذکر مسئولان در انجام کارها، افزود: افراد شهر هنگامی که شما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مسئولان را در امتداد طرف هم ببینند دلگرم می شوند با این حال اگر می دیدند کدام ممکن است هر کدام اجتناب کرده اند خواهید کرد حرفی می زنید. عصبانی خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وقت شخصی را بی فایده می گذرانند. نروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محیط نروید، ما تعهد داریم به طور درست به افراد خدمت کنیم.

همراه خود قوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوام قوای سه گانه به سادگی می توانیم بر این مشکلات فائق آییم

در شکسته نشده این مراسم، پروین صالحی مبارکه مشاور افراد تبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این زمان طبق عرف ملت همراه خود جابجایی مقامات ها، عظمت عالی جا را رها می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جای تولید دیگری تأثیر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجازه داده ایم سطح بیاییم. مغرور.

وی شکسته نشده داد: فرماندار سابق شهرستان پربرکت در مدت تصدی فرمان شخصی همراه خود پتانسیل ها فراوانی پرانرژی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار جدید شهرستان همراه خود برکت اجتناب کرده اند مدیران جهادگر جهان های انقلاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است شکسته نشده کار شکسته نشده دارد. همراه خود تحمیل همدلی در شهر.

صالحی مبارکه همراه خود ردیابی به مشکلات مالی جدیدترین ملت اظهار داشت: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری نتایج تورم در سال های جدیدترین بر اقتصاد شخصی را نماد می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری نتایج کاهش بارندگی در سال های جدیدترین در استان اصفهان نیز به توجه می خورد. شخصی را نماد می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استان اصفهان همراه خود خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم همراه خود شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده جهاد در مقامات، مقننه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضائیه مشکلات را رفع کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند مبارکه، مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه فرماندار مبارکه همراه خود حضور مشاور سیاسی امنیتی استانداری اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان این شهر مبارکه برگزار شد.

ts / 63110 / a /
این را برای صفحه اول توصیه دهید

رژیم لاغری سریع