تشکیل کارگروه بازرسی مشکلات هنرمندان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر ، سیدابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه در نشست صمیمی همراه خود جمعی اجتناب کرده اند هنرمندان کشورمان، آثار غنی هنری {در سراسر} ملت را سیگنال تمدن غول پیکر ایرانی اسلامی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: زنانی هستند کدام ممکن است دارای در کل گذشته تاریخی {در این} سرزمین مسکن کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله مسئولیت ماست کدام ممکن است آنها را به بهتر از نحو به فناوری های بلند مدت راه اندازی شد کنیم.

رئیسی اظهار داشت: آثار هنری می‌تواند بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده‌ترین ایده ها عظمت را به فناوری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصار منتقل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق آثار هنری می‌توان در متعدد اجتناب کرده اند امتیازات به درک مشترکی رسید.

رئیس جمهور اجتناب کرده اند هنرمندان غول پیکر بخش هنری اجتناب کرده اند جمله شهید تجلیل کرد شراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری علاقمندان به فروش آثار هنری {در این} سرزمین به موضوع عدالت در بخش آثار هنری ردیابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: عدالت پس اجتناب کرده اند وحدت، فشرده ترین مفهومی است کدام ممکن است همه مقیاس مسکن انسان را در بر خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمای عمومی عدالت اینجا است کدام ممکن است {همه چیز است}. {در این} محل قرارگیری. خودت باش.

رئیسی حمایت عادلانه در بخش آثار هنری را مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تخصیص اعتبارات، توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها به بخش هنری باید کبریت همراه خود اهمیت این بخش باشد.

رئیسی بر معامله با به امور پیشکسوتان بخش آثار هنری تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: پیشکسوتان چراغ راه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همواره مورد حمایت قرار گیرند.

رئیسی همراه خود استقبال اجتناب کرده اند توصیه منصفانه باهوش سینما در خصوص تحمیل سالن های باکلاس تعدادی از منظوره در امتداد طرف مجتمع های مسکونی در جاری مونتاژ، اظهار داشت: فضاهای باکلاس کبریت همراه خود بهبود فضاهای مسکونی باید در اصل کار قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات نیز اجتناب کرده اند این گونه مفهوم ها حمایت می تدریجی. “

رئیس جمهور همراه خود تحسین اجتناب کرده اند ورزش های فرهنگستان آثار هنری اجتناب کرده اند مسئولان فرهنگستان خواست به همان اندازه دغدغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات هنرمندان را بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه پیشنهاداتی حاضر کنند به همان اندازه مقامات در امکانات انتخاب گیری به آنها معامله با تدریجی.

الرئیسی علاوه بر این به توصیه یکی اجتناب کرده اند هنرمندان در خصوص سند جهانی جاده نستعلیق ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن استقبال اجتناب کرده اند این توصیه، به مسئولان ذیربط اصل داد به همان اندازه همراه خود جدیت این موضوع را پیگیری کنند.

رئیسی دوران هشت ساله حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی را دارای توانمندی های هنری فراوانی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: شکی نیست کدام ممکن است بخش هنری به ابعاد ای کدام ممکن است صادق این حرکت های غول پیکر است، حق را ادا نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می باشد. اجباری است مقیاس مختلف این جریانات را به زبان هنری تبیین کنیم.

رئیس جمهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به رهنمودهای مقام معظم مدیریت در بخش جهاد ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بلافاصله تک تک اشخاص حقیقی مسئولیت بزرگی در بخش جهاد به طور قابل توجهی در زمینه جلوه های هنری، ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری دارند. شجاعت فرزندان این ملت را می توان هنرمندانه برای فناوری های بلند مدت ترسیم کرد به همان اندازه بدانند فداکاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری ها چیست کدام ممکن است برای عظمت این ملت داده شده است.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به توصیه ملاحظه به دستور ۴۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور بخش شخصی در بخش هنری، بر پایبندی مقامات به این موضوع تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: معتقدیم اقتصاد هنری باید به بخش شخصی واگذار شود. مقامات در هدایت، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت {در این} زمینه برای حضور در نتیجه جذاب موقعیت دارد.

رئیسی همراه خود تاکید بر اینکه کاهش ساخت در بخش صوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر قطعا جای اولویت دارد، اظهار داشت: ساخت در بخش صوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر باید اجتناب کرده اند تذکر به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی فشرده باشد از این محصولات بینندگان زیادی دارند. حتی در قلمرو.”

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی علاوه بر این بر امتحان شده مقامات مردم برای گره گشایی اجتناب کرده اند بخش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات هنرمندان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند روی کار برخورد کردن مقامات مردم، شورای برتر سینما تشکیل شد. تعیین کنید گرفت.” یک بار دیگر برگزار شد.» شورای هنری شورای برتر انقلاب باکلاس سرزنده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه های خوبی برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند بخش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری اختصاص کشف شد.

الاسماعیلی افزود: به اصل رئیس گروه توافق باکلاس اجتماعی کدام ممکن است در ۴۳ سال قبلی بی سابقه بوده، سامانه های خانه آن سرزنده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مونتاژ مقامات تدوین، بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری تبدیل می شود. برای جبران این، هنرمندان همکاری کردند.

{در این} نشست، حمید نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی ایران، منوچهر شهصفری، مدیرعامل خانه سینما، جواد شمقدری تهیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان Dr. فرهت عضو فرهنگستان آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه موسیقی، ژاکم کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشکسوت سینما، مسعود ده نمکی، کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کننده، سیدضیاء هاشمی، تهیه کننده، مرتضی شعبانی، مستندساز، جواد بختیاری اجتناب کرده اند بخش هنرهای تجسمی، انسه شاه حسینی ماموریت سینما در سخنانی صمیمی اجتناب کرده اند مراقبت نشده قبلی به بخش سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری گلایه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه ها، مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه ها شخصی را در زمینه رفع مشکلات آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان دقیق کرد.

حمایت اجتناب کرده اند موسیقی استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی، ملاحظه به کپی رایت، این سیستم ریزی {برای تقویت} حس تعلق به پدیده های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی، ترسیم نقشه راه در بخش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری، استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های هنرمندان باستانی، ملاحظه، محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست. آثار آهنگسازان ایرانی حمایت اجتناب کرده اند تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان این بخش، meting out عادلانه دارایی ها بین تمامی فعالان باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری، تحمیل سالن های حاضر در امتداد طرف مجتمع های مسکونی، سنت سازی در بحث علاقه، کنجکاوی به تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای سند جهانی جاده نستعلیق اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند موضوعات مطرح شده توسط هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان این بخش بود.