تعویق برگزاری انتخابات صنفی مجازی / اعلام برگزاری انتخابات به مدت ۱۰ روز دیگر قانونی نیست.
قاعدتاً مذاکرات و تصمیمات جلسات هیأت عالی حسابرسی پس از تشکیل جلسه در قالب صورتجلسه تنظیم می شود و پس از تشکیل جلسه به امضای اعضای هیأت عالی می رسد و پس از جمع آوری امضاء باید به طور رسمی توسط هیئت مدیره اعلام شود. وزارت امنیت برای برگزاری قانونی انتخابات صنفی.