تمایل دولت به گسترش پیوندهای منطقهسید موسوی موسوی در گفتوگو با خبرنگر شانا کاشورهای یک همسایه و تقویت سیاسات همسایگی است.

رئیس جمهور کجاست با همتیان خود، راز مجموعه کاشورهای، سادرکاننده، پمپ بنزین، کرد و آوزود: مسیر راه مردم کشور کجاست؟

عضو کمیسیون انرژی اعلامیه استقلال کردستان: دار جهان امروز، احمد انرژی به عنوان کالای تینها، اقتصاددان، فارتر رافا، و کک یک بایهی، یک امنیت، یک تغییر شدت است. بسیاری راهرو، پیوندها، خود را، مبطنی، سازمان یک میکانند و یک محور انرژی، یک محور، یک همکاری، یا چندبه، ست.

موسوی ازهر کرد: کوشور ما پادور گزینش دشتن بزرگترین ذخار هیدروکربور زرفیت آن را درد تا به یاکی از مهمترین بازیگران در آرسا دیپلماسی انرژی به جای چود. خوش بختانه جهت حالت کشور موجب گسترش پیوندهای منطقه می شود که برای یافتن همکاری یا چند در کنار خانه انرژی یافتن میکند مناسب است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/