تهیه شماره‌های رند در کنار اول به رویداد عید فطر


به گزارش طلانیوز: به نقل اجتناب کرده اند  اداره کل ارتباطات نمایندگی ارتباطات سیار ایران، در اطراف جدید واگذاری شماره های رند در کنار اول درمورد به بهار ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند در لحظه دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر روی سامانه مزایده شماره های رند نخستین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین اپراتور تلفن در کنار ملت قرار گرفت.


 


براساس قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ارزشی اپراتور اول تلفن در کنار کدام ممکن است مبین حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام خدماتی ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است برای عموم نامزدها شماره های رند است، واگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراک شماره های رند در کنار اول اجتناب کرده اند طریق برگزاری مزایده برای عموم نامزدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت اینترنتی به برخورد rond.mci.ir صورت می پذیرد.


 


نامزدها نمایندگی در مزایده شماره های رند در کنار اول، باید ضمن تأیید شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط درمورد به نمایندگی در مزایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ورود دانش درخواست شده است شده به تعیین کنید دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسنامه ای در سامانه مذکور، نسبت به واریز تحت وب رقم ودیعه کدام ممکن است برابر ۲۰ نسبت مبلغ اساس شماره تلفن در کنار مدنظرشان است، اقدام کنند.


 


برقراری شهرت روزی هر مزایده نیز منوط به ۲ شرط است کدام ممکن است لزوماً هر ۲ باید برقرار باشد به همان اندازه مزایده به اتمام برسد.


 


شرط نخست آنکه «زمان قانونی» مزایده به اتمام برسد کدام ممکن است این زمان برای هر مزایده متغیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان آغاز مزایده گفتن تبدیل می شود. 


 


عکس هم اینکه اجتناب کرده اند فینال هدایت قیمت بر روی منصفانه شماره، باید ۸ ساعت قبلی باشد؛ در صورت گفتن هدایت جدید در گذشته اجتناب کرده اند اتمام طول مزایده، طول مزایده برای منصفانه فاصله ۸ ساعته تولید دیگری تمدید تبدیل می شود.

رژیم لاغری سریع