توئیت تازه وزیر نفت درباره سرمایه گذاری در صنعت نفت / آخرین ۱۵.۶ میلیارد دلار


به گذرش شانا، جواد اوجی امروز (دوشنبه، اسفندماه ۱۶) der Tazatrin Muttalib Khod der Toiter Noshet:

«به لطف یک پرووردگار متعالی ۶ ماه نخست دولت مردمی و وزارت نفت بیل بر ۴۵ قارداد و فافه نامه با سرمایه قدری ۱۵.۶ میلیارد دلار در زمین توسعه میادین نفت و گاز، جمعه از از فراز از الغاء الازهر مهمات گاز سازی زیرزمینی برگزار شد.

وزارت نفت ۶ ماه غازتا تعلیق موافقت وین نامنده گسترش آن و سرمایه قدری اولویت اقدام که وزارت دفاع تصمیم درد است.

توییت تازا وزیر نفت، درباره، سرمایه، ضر، صنعت، نفت، دولت، سیذهم، 15.6 میلیارد دلار

?

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/