توضیحات طارمی از خوبان علم تیم ملی و ۹ و ۷ و ۱۱ را ببینید.
مهدی طارمی ستاره تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با عادل فردوسی پور اعتقاد به دروغ و خرافات در دوران مدیریت شهاب الدین عزیزی خادم بر فدراسیون فوتبال ایران را تایید کرد و گفت: همچنین پاداش مالی برای بازیکنان تیم ملی. بر اساس اعداد هفت، نه است. و یازده نفر برای شاد بودن پول گرفتند.