جهان صنعت سوخت ایران را غول خفته می بیند/ لزوم پرهیز اجتناب کرده اند شتاب در بخش قدرتششمین اجلاس سران اتحادیه کشورهای صادرکننده سوخت (GECIF) کدام ممکن است در ۲۳ مارس سال جاری در دوحه برگزار شد، باید در فهرست سایر رویدادهای مهم در بخش سوخت در سال ۱۴۰۰ قرار گیرد. {در این} مراسم کدام ممکن است همراه خود حضور ایران در بالاترین درجه به ریاست سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، تاکید شد کدام ممکن است محله جهانی باید اجتناب کرده اند هرگونه اقدام قهری یکجانبه مربوط به تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت جلوگیری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رسمیت بشناسد. {نمی دانم} .

اعضای صفحه بحث کشورهای صادرکننده سوخت ۴۴ سهم اجتناب کرده اند ساخت سوخت جهانی، ۶۷ سهم اجتناب کرده اند ذخایر سوخت جهانی، ۶۴ سهم اجتناب کرده اند بار سوخت همراه خود جاده لوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶ سهم اجتناب کرده اند خرید و فروش سوخت خالص مایع (LNG) را نمایند. سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور {در این} دیدار تاکید کرد: محله جهانی باید اجتناب کرده اند هرگونه اقدام یکجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهری مربوط به تحریم های روی حیله و تزویر آمریکا علیه صنعت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت برای اعضای صفحه بحث جلوگیری تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به رسمیت نشناسد.

جواد اوگی، وزیر نفت نیز در نشست فوق‌العاده مجمع همکاری‌های بین‌المللی (دوم مارس) گفتن کرد کدام ممکن است تحریم‌های یکجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوتلگ علیه اعضای این صفحه بحث ۹ تنها ناقض مبانی بین‌المللی است، اما علاوه بر این مسئله بی نظیر عدم ضمانت دسترس در بازار جهانی قدرت است.

گفتگوی جامعه {اطلاع رسانی} نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت (شانا) همراه خود فریدون برکیشلی، رئیس گروه تحقیق قدرت در وین را همراه خود محوریت یکی اجتناب کرده اند مهمترین رویدادهای بخش سوخت در سال ۱۴۰۰ بیاموزید.

برگزاری ششمین اجلاس سران صفحه بحث کشورهای صادرکننده سوخت در فینال ماه سال جاری را چگونه تعیین مقدار می کنید؟

ششمین اجلاس سران کشورهای صادرکننده سوخت کدام ممکن است در ۲۲ فوریه سال جاری (۳ مارس) در دوحه برگزار شد، یکی اجتناب کرده اند مهمترین رویدادهای بخش سوخت در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰) بود. بر مقدمه آنچه در گزارش دبیرخانه مجمع در دوحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ مجمع جهانی سوخت آمده است، مجمع جهانی سوخت در کل بیست سال ورزش شخصی شش نشست برگزار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین اجلاس سران کشورهای عضو، ناظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانان بود. سران کشورهای عضو در آن. کشورهای عضو، ناظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کننده. جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای ششمین اجلاس سران اتحادیه کشورهای صادرکننده سوخت (GECIF) بیانگر این واقعیت بود کدام ممکن است این صفحه بحث سطوح اولین تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد شخصی را پایین بالا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون وارد مرحله بلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد شده است. جهان شاهد همین تخصص همراه خود اوپک بود. اجتناب کرده اند سال ۱۹۶۰ به همان اندازه ۱۹۷۵، اوپک عمدتاً حاوی تبادل دانش، آمار، داستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه بود. در اوایل نوزده دهه هفتاد، اوپک پس اجتناب کرده اند نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم نفتی متعدد اجتناب کرده اند کشورهای غربی، مکان شخصی را یک بار دیگر تثبیت کرد. در نظر گرفته شده می کنم صفحه بحث کشورهای صادرکننده سوخت به طور منظم وارد الگو حضور کارآمد دسترس در بازار جهانی سوخت تبدیل می شود.

به تذکر خواهید کرد ناامنی حال بازار سوخت به همان اندازه چه ابعاد ناشی اجتناب کرده اند تحریم برخی اعضای صفحه بحث است؟

مقامات آمریکا برای چندین دهه اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد برای اداره کردن دارایی ها قدرت، به طور قابل توجهی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت استفاده کرده است. این واقعیت کدام ممکن است مقامات حدود ۱۸ سهم اجتناب کرده اند ذخایر سوخت خالص جهان را تحریم می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را اجتناب کرده اند ورود به ۱ تأمین قدرت محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاک محروم می تدریجی، نقض ایمنی قدرت در کشورهای خوردن کننده است. همین پوشش با اشاره به نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دارایی ها قدرت نیز اعمال تبدیل می شود. تحریم هایی کدام ممکن است همراه خود هدف مدیریت در دسترس بودن سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به خطر انداختن} ایمنی قدرت جهانی انجام تبدیل می شود، جرم در سراسر جهان تلقی تبدیل می شود. اتحادیه اروپا بهترین بازنده پوشش آمریکا است، با این حال آگاهانه انتخاب گرفته است کدام ممکن است توجه شخصی را به آن است مورد توجه قرار گرفت دارد. امروزه اروپا برای تامین ۴۰ سهم سوخت شخصی تنها به ۱ تأمین متکی است. وقایع فعلی در اوکراین آرم داد کدام ممکن است اروپا به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند ملت ها چقدر مبارزه کردن می برد. در جاری حاضر، قیمت سوخت در آلمان ۴۵ سهم مرتفع است.

تحریم ها جرم در سراسر جهان است. سال هاست کدام ممکن است تحریم ها علیه مقامات ها به یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارکان پوشش خارجی آمریکا تغییر شده است. کشورهای جهان، چه کشورهایی کدام ممکن است تحریم شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کشورهایی کدام ممکن است درست در این لحظه به دلیل تحریم‌ها ایمنی قدرت شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داده‌اند، خواستن به دادگاهی دارند به همان اندازه به جرایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات ها تحریم‌ها معامله با تدریجی. این چالش نیازی به برای درمان تحریم ها ندارد.

توصیه خواهید کرد برای موقعیت جسورانه‌تر ایران در GCIF چیست؟

اوپک در سال ۱۹۶۰ ایجاد شد. ۵ نمایندگی نفتی در کشورهای در جاری رشد این گروه را ایجاد کردند. ایران موقعیت مهمی در تشکیل اوپک داشت. ایران تنها کشوری بود کدام ممکن است در بین ۵ عضو مؤسس نمایندگی سراسری نفت داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از مشاوران نفتی همراه خود قوانین مدیریت نفت شناخته شده بودند. در سال ۱۹۶۰ در ژنو، ۱۴ نفر اجتناب کرده اند ۲۵ کارشناس این گروه ایرانی بودند. مشاوران کشورهای تولید دیگری برای آموزش خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود اجتناب کرده اند ایرانی ها هر دو در دبیرخانه اوپک حضور نداشتند هر دو حضور داشتند. حدود ۴۰ سال بعد کدام ممکن است صفحه بحث صادرکنندگان سوخت تحمیل شد، تقریباً که عملاً وضعیت وجود داشت. بهتر از مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران مجلس ایران هستند.

با این حال اینکه جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در GECIF دارد باید اجتناب کرده اند تعدادی از جهت مورد بحث قرار گیرد. روزی کدام ممکن است ایران توصیه تحمیل صفحه بحث کشورهای صادرکننده سوخت را داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین نشست وزیران شخصی را در تهران برگزار کرد، ایران در آستانه تغییر شدن به ۱ صادرکننده عظیم سوخت بود. این زاویه محقق نشد. تعیین مقدار ایران اجتناب کرده اند قابلیت ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات همراه خود واقعیت ها سازگار شدن ندارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ فناوری دیر یا زود را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح انجام نشد. ما با اشاره به تقاضا، انشعاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن فوق العاده شادی ها زده بودیم. خوردن مورد استفاده قرار گیرد هوادهی در میل است. تعیین مقدار جامعی اجتناب کرده اند بخش های ، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد سوخت انجام نشده است.

با این حال جهان به صنعت سوخت ایران شناخته شده به عنوان عالی غول خفته مورد توجه قرار گرفت می تدریجی. دنیا اجتناب کرده اند قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های ایران در بخش سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت بعد از همه آگاه است. رشد بخش سوخت در الگو صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی مالی، نسبتاً است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به دید بلندمدت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمرانی خوشایند در بخش قدرت همواره درهم آمدن است پرهیز اجتناب کرده اند شتاب زدگی است.

مهمترین اقدامات صفحه بحث کشورهای صادرکننده سوخت برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخلیه گازهای گلخانه ای چیست؟

ما باید نکاتی را با اشاره به مقابله همراه خود تخلیه گازهای گلخانه ای کدام ممکن است به یکی اجتناب کرده اند شدید ترین امتیازات جوامع در دهه قبلی تغییر شده است، خاص کنیم. قراردادهای اقلیمی به طور مرتب تحریم های کشورهای صادرکننده نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت را بدتر کردن کرده است. شکی نیست کدام ممکن است کربن زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود تخلیه گازهای گلخانه ای فوق العاده ضروری است. امروزه، آمریکا، چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا نزدیک به ۸۰ سهم اجتناب کرده اند گازهای گلخانه ای جهان را آشکار می کنند، سپس تولیدکنندگان سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را بی ارزش می دانند. کشورهایی کدام ممکن است بهترین خوردن کننده سوخت هستند، صفحه بحث کشورهای صادرکننده سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوپک را بی ارزش می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مواجهه همراه خود ضعیف در دسترس بودن کدام ممکن است به فرماندهی آن هستند، آنها را برای افزایش ساخت خرس فشار قرار می دهند.

ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنم صفحه بحث کشورهای صادرکننده سوخت، کشورهای اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیراوپک باید هماهنگی‌نامه اقلیمی بی طرفانه شخصی را تحمیل کنند، همراه خود هماهنگی پاریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلاسکو، کشورهای تولیدکننده سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت در مکان محیط‌ای قرار دارند.

سوخت شناخته شده به عنوان عالی گاز پاک چه نقشی ممکن است در کاهش فقر قدرت جهانی ایفا تدریجی؟

چون آن است قبلا اشاره کردن شد، سوخت پاک ترین تأمین قدرت {در میان} گاز های روزمره است. صفحه بحث کشورهای صادرکننده سوخت در هدف این هدف قرار دارد کدام ممکن است سوخت تأمین ترانزیت گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ اجتناب کرده اند نفت نباشد. سوخت هویت مستقلی دارد. موقعیت سوخت همراه خود نفت منحصر به فرد است. در دهه های اول قرن بیستم، جهان به نفت شناخته شده به عنوان تأمین قدرت ترانزیت مورد توجه قرار گرفت می کرد. همراه خود نفت، سوئیچ اجتناب کرده اند زغال سنگ به پایدار به مایع تحریک کردن شد، با این حال سوخت عالی تأمین قدرت همراه خود هویت بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربردهای متنوع تولید دیگری است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/