جواد جولی رئیس روابط نهایی موسسه مالی خرید و فروش شد


به گزارش تالانیوس: به گزارش روابط نهایی موسسه مالی تیجارا، در مونتاژ هیات مدیره این موسسه مالی جواد قلی توسط دکتر اخلاقی محکوم شد.

جواد جولی، مشاور مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جدید روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سرمایه اجتماعی موسسه مالی خرید و فروش، پیش اجتناب کرده اند این شناخته شده به عنوان سرپرست برند، وظیفه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نهایی نمایندگی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ورزش می کرد.