حداقل ۱۳ ساله اجتناب کرده اند رئیس انقلاب پرسید


عادل پیگامی

KHAMENEI.IR در یادداشتی به قلم دکتر عادل بغامی، دکترای اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو شورای برتر انقلاب باکلاس، به بازرسی این موضوع پرداخته {است تا} چرایی اهمیت «اقتصاد داده ها بنیان» در پوشش‌های در حال حاضر ملت را دقیق تنبل.

وی افزود: پیام در حال حاضر من می خواهم اینجا است کدام ممکن است برای بهبود اقتصاد ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح امور مالی ملت باید قاطعانه {به سمت} اقتصاد داده ها بنیان حرکت کنیم، این چکیده سخنرانی در حال حاضر ماست، «اقتصاد داده ها بنیان» یعنی چه؟ این بدان معناست کدام ممکن است داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری باکلاس در همه بخش های ساخت عملکرد غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست دارد.«همه بخش های ساخت» را کدام ممکن است ما می دهیم، یعنی حتی انواع آن کار مولد، از مورد نیاز نیست انسان همه کارها را انجام دهد. کار مولد انواع این کار مولد نیز باید اجتناب کرده اند منظر داده ها، ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم ناشی شود، یعنی اقتصاد داده ها بنیان کدام ممکن است در همه بخش‌های اقتصاد دخیل است. داده ها بنیان اقتصاد ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نهادهای اقتصاد داده ها بنیان – کدام ممکن است بعداً دلیل خواهم داد – منفعت زیادی برای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت ممکن است داشته باشد.” اجتناب کرده اند این رو رسانه KHAMENEI.IR در یادداشتی به قلم دکتر عادل بغامی، دکترای اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو شورای برتر انقلاب باکلاس، به بازرسی این موضوع پرداخته است. چرا ب) اهمیت «اقتصاد داده ها بنیان» در پوشش های مقامات. در حال حاضر.

برای بررسی سیر سخنرانی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارهای سال نماد می‌دهد کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب سال‌ها به اقتصاد علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه‌ای اجتناب کرده اند واژه‌ها به اندازه مختلف بخش اقتصاد آموزشی پرداخته‌اند. مثلاً ۸۷ مانترا سال را برای نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی انواع کرد. واژه نوآوری یکی اجتناب کرده اند مهمترین کلیدواژه هایی است کدام ممکن است امروزه برای توضیح دادن اقتصادهای داده ها بنیان استفاده تبدیل می شود. کشورهایی کدام ممکن است لوکوموتیوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرک هایشان به نوآوری تکیه کن است، امروزه برتر اجتناب کرده اند کشورهایی هستند کدام ممکن است موتورشان به {بهره وری}، محصولات اقتصادی هر دو دارایی ها خالص تکیه کن است. امروزه کشورهای بهبود یافته به ۴ گروه قطع می شوند. کشورهایی کدام ممکن است به دارایی ها خالص تکیه کن هستند. ایالات بیشتر مبتنی بر مصنوعات کشورهایی کدام ممکن است به {بهره وری} تکیه کن هستند. کشورهایی کدام ممکن است بیشتر مبتنی بر نوآوری هستند.

رئیس انقلاب سالیان متمادی بر {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری تاکید دارند. این ۲ کلیدواژه کلیدواژه های بی نظیر اقتصاد داده ها بنیان هستند. یعنی اقتصاد داده ها بنیان {بهره وری} بیشتری در استراتژی ساخت تحمیل می تنبل. به همان اندازه روزی کدام ممکن است انقلاب بهره‌وری در بخش کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت رخ ندهد، اقتصاد داده ها‌بنیان دارایی ها نیروی انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه مورد نیاز برای بهبود شخصی را نخواهد کشف شد. دارایی ها انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه باید همراه خود انقلاب بهره‌وری با بیرون کاهش ساخت اجتناب کرده اند بخش‌های استاندارد زودتر آزاد شود به همان اندازه اقتصاد داده ها‌بنیان گزینه داشته باشد دارایی ها را بدست آمده تنبل. متعاقباً انقلاب بهره‌وری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل بهره‌وری ۲ مهم مهم اقتصاد داده ها‌بنیان هستند. علاوه بر این کلیدواژه‌های نوآوری، نوآوری، اختراع، مرز داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی بر مرز داده ها کلیدواژه‌هایی است کدام ممکن است رئیس انقلاب در کل سالیان متمادی صدها مطرح کرده‌اند. وی در اولین مانترا سال مالی بر نوآوری کدام ممکن است تحریک کردن اقتصاد بیشتر مبتنی بر نوآوری، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها است تاکید کرد.

همراه خود عالی خواستار آسان واژه داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه مقام معظم مدیریت مبنی بر ایجاد نمایندگی های داده ها بنیان در سخنرانی های چاپ شده شده ایشان به سال ۸۷ برمی گردد، یعنی حداقل اجتناب کرده اند سال ۸۷ بر تشکیل داده ها بنیان تاکید داشته اند. اکوسیستم شرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بیشتر مبتنی بر اقتصاد، زنجیره ای اجتناب کرده اند صنایع داده ها بنیان در ملت، این موضوع فوق العاده قابل توجه تلقی شد.

او علاوه بر این بر ابزار این کار تأکید زیادی داشت. یعنی صدها بر تجاری سازی علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، ساخت ثروت اجتناب کرده اند علم، ساخت امکانات احساسی، امکانات علم تاکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را شناخته شده به عنوان مولفه های احساسی قابل اعتقاد راه اندازی شد کردند. اینها همه جنبه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه‌ای اجتناب کرده اند ایده ها است کدام ممکن است او در سخنرانی‌های شخصی {در این} سال‌ها به کار برد به همان اندازه گفتمان روانشناختی افراد دوره ای، نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان کل اقتصاد ملت را {به سمت} اقتصاد علما هدایت تنبل. این مسیری است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است آنها به طور قابل توجهی بر آن تاکید دارند. به نظر می رسد مانند است باید راه آهن، لوکوموتیو مالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتور سیکلت محرکه بی نظیر مالی ملت را بر روی محصولات اقتصاد داده ها بنیان، اقتصاد داده ها بنیان، صنایع داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان قرار دهیم. نمایندگی ها آن یک است اصلاح اساسی است کدام ممکن است اقتصاد ایران باید پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خواستن پیشرفت ماست. امروزه اقتصاد داده ها بنیان باشگاهی اجتناب کرده اند اقتصادهای کشورهای بهبود یافته است. اگر اقتصادهای بیشتر مبتنی بر کشاورزی هر دو امکانات ارتش پانصد سال پیش تجهیزات گلف کشورهای بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر مطلق در نظر گرفتن می آمدند، اگر کشورهای بهبود یافته بعد اجتناب کرده اند انقلاب اقتصادی را کشورهای اقتصادی می نامیدند، به همان اندازه تعدادی از دهه پیش کدام ممکن است می گفتند کشورهای اقتصادی به معنای باکلاس هستند. کشورهای جهان اول امروزه کشورهای بیشتر مبتنی بر نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای دارای اقتصاد داده ها بنیان تجهیزات گلف کشورهای بهبود یافته جهان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تجهیزات گلف در بلند مدت بیش اجتناب کرده اند پیش مطرح ممکن است.

متعاقباً ملاحظه مقام معظم مدیریت به اقتصاد داده ها بنیان به {این دلیل است} کدام ممکن است اشتباهی را کدام ممکن است دویست سال پیش در انقلاب اقتصادی مرتکب شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی نشدیم را تکرار نکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار در دومین قطع کار بین‌المللی چون آن است پیش می‌آید بی‌بالا بمانیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر در بین کشورهای جهان سوم بنشینیم. باید وارد تجهیزات گلف کشورهای جهان اول شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان مخفی این کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان نهایی کدام ممکن است باید {در این} زمینه بچرخد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را در پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های مسئولان بیابد، اقتصاد داده ها بنیان است.

اقتصاد بیشتر مبتنی بر داده ها در مقابل همراه خود اقتصاد بیشتر مبتنی بر دارایی ها خالص، کشاورزی هر دو مالی بیشتر مبتنی بر صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسرساز افزار ذاتاً اشباع نیست. یعنی حدود قطعا ارزش آن را دارد آفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های قطعا ارزش آن را دارد آفرینی در آن نسبت به کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت فوق العاده بیش از حد است. کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت داده ها‌بنیان محدودیت‌های قطعا ارزش آن را دارد‌آفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌های قطعا ارزش آن را دارد افزوده در آن صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت بدست آوردن به ارتفاعات جدید را می‌شکند. همین محصولات احساسی، محصولات بی وزن، محصولات داده ها بنیان نیز در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز غیر اشباع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حصر هستند. شناخته شده به عنوان مثال، در محصولات اقتصادی عجیب و غریب، ما کشف نشده ساخت مقعر بودیم. یعنی در {بهره وری} آخرین تابع قاعده ای به تماس گرفتن الگو نزولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزولی بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاوی عالی هنجار هم بودند.

صنایع داده ها بنیان، اقتصاد داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی کدام ممکن است در دنیای آنلاین ما به صورت داده ها بنیان تعیین کنید می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت آنها محدب است. یعنی می توانیم برای {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} آخرین الگو افزایشی داشته باشیم به همان اندازه الگو نزولی زودتر. این {به خودی خود} نماد دهنده جایگزین های بزرگی است کدام ممکن است دانشمندان باید تحمیل کنند.

ورود محصولات کسب‌وکار داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های داده ها‌بنیان به زنجیره قطعا ارزش آن را دارد صنایع کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر صنایع، عالی هدف غول پیکر مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را قادر می‌سازد انقلاب بهره‌وری مشخص شده شخصی را در بخش کشاورزی به راه بیندازیم هر دو اشکال را رفع کنیم. محدودیت های آلودگی: باید همراه خود تزریق داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها محصول، بخش کشاورزی را جدا بگذاریم. اینها اتفاقاتی است کدام ممکن است در دنیا می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید بر ایده آن حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه ها پیش قدم باشیم. این دلیل است است کدام ممکن است اقتصاد به وسعت اقتصاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی نیست، اما علاوه بر این در طولانی کردن آنها انبساط می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انبساط آنها می انجامد. جدا از این، شخصی اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرک مالی برای کل اقتصاد مهم هستند.

در گذشته تاریخی به روز بشر، انقلاب‌های زیادی در اقتصاد در مقابل گذاشته‌ایم. ما انقلاب کشاورزی، انقلاب اقتصادی، انقلاب بیشتر مبتنی بر دنیای انرژی الکتریکی، انقلاب بیشتر مبتنی بر صنعت الکترونیک را داشتیم. ما اکنون در آستانه انقلاب اقتصادی پنجم هستیم کدام ممکن است شخصی را در صنایع ناب، مبتکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآور همراه خود داده ها باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد بی وزن نماد می دهد.

برخی در ابتدای همه این انقلاب های اقتصادی در نظر گرفته شده می کردند کدام ممکن است این انقلاب ها ضد اشغال هستند. شناخته شده به عنوان مثال، اولین باری کدام ممکن است چرخ خیاطی اختراع شد، برخی واحد تولیدی چرخ خیاطی را تخریب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه آن را شکستند. چون خیاط ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیاط ها در نظر گرفته شده می کردند لوفر می شوند. همه تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری ها در ابتدا این اولویت را تحمیل می کرد کدام ممکن است اشتغال را مخدوش هر دو اجتناب کرده اند بین می برد، با این حال گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روندهای تاریخی نماد داده است کدام ممکن است همه انقلاب های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تحولات مالی بالقوه است برخی اجتناب کرده اند نقش ها را بردن کرده باشد، با این حال باعث تحمیل نقش ها بیشتری نیز شده است. حرکت {به سمت} اقتصاد داده ها بنیان اگرچه بالقوه است برخی نقش ها استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب و غریب منقرض شوند، با این حال در واقعً فهرست بلندبالایی اجتناب کرده اند نقش ها جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های شغلی تحمیل می تنبل.

ملاحظه رئیس انقلاب به داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی به {این دلیل است} کدام ممکن است ما قطعاً بر تحمیل اشتغال در نوع داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نوع افزایش ساخت تاکید داریم. اقتصاد داده ها‌بنیان اشتغال‌زایی، فرم تحمیل حرفه برای کارمندان آسان غیر ماهر نیست. بعد از همه اشتغال کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای داده ها بنیان جایگزین های اشتغال سرمایه انسانی را برای فراگیران تحمیل کرده است. تقریباً همه قریب به اتفاق ایرانیان دانشمند حتی وقتی طی فرآیندی به تماس گرفتن ساخت تعداد زیادی دیپلم فارغ التحصیل شوند، با این حال همراه خود کمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی می توانند در کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در زنجیره نمایندگی های آشنای شخصی قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده باشند.

امروزه اگر شرکتی دارای داده ها بنیان سرزنده در صنعت نانو باشد، عالی حسابدار هر دو بازاریاب در صنعت نانو نیز ممکن است افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه جدید شخصی را {در این} زنجیره بیابد. اجتناب کرده اند این رو، به تذکر نمی رسد اولویت ای کدام ممکن است در همه زمان ها در همه تحولات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری موجود بوده – خواه ضد تخلیه زغال سنگ – در انقلاب اقتصادی پنجم وجود داشته باشد. در اقتصاد داده ها بنیان بیش اجتناب کرده اند آنکه باعث اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن حرفه شود، اشتغال جدید تحمیل می تنبل، با این حال مورد نیاز است بر اشتغال سرمایه انسانی برای تجار ایرانی تاکید کنیم.

آنچه در حال حاضر در اصولاً این تهدیدها، مشکل ها هر دو آسیب ها دسترس در بازار کار ایران بیانیه می کنیم، اشتغال زایی برای اشخاص حقیقی تحصیل کرده ایرانی است کدام ممکن است اتفاقاً همراه خود اقتصاد داده ها بنیان جایگزین های شغلی بیشتری پیدا خواهند کرد. افزایش انواع نمایندگی های داده ها بنیان در حدی کدام ممکن است مقام معظم مدیریت مطالبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرکز بر کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ابعاد ای کدام ممکن است در حال حاضر اقتصاد ایران خواستن دارد خواستن به مقدمه ای اجتناب کرده اند جمله اجتناب کرده اند شخصی اشخاص حقیقی دارد. امروزه هر دانشجوی ایرانی کدام ممکن است در دانشکده در هر منطقه ای تحصیل می تنبل علاوه بر این عالی نمایندگی داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قرار تکل در زنجیره قطعا ارزش آن را دارد نمایندگی های داده ها بنیان باید شخصی را رئوس مطالب تنبل. این درهم آمدن است کدام ممکن است واقعاً در این سیستم های فوق این سیستم، در این سیستم های افزایش داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی درسی در وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها اتفاقی بیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان ایرانی در اقتصاد داده ها بنیان آموزش ببینند. در سند دگردیسی بنیادین آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، کودکان پیش آموزشی باید برای اقتصاد داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد بلند مدت آموزش ببینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده باید آموزش ببینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی های صحیح را کسب کنند.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند شرایط بهبود نمایندگی های داده ها بنیان اینجا است کدام ممکن است استراتژی تامین پولی بسترها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسترهای تامین پولی، فرآیند های نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های نوین پولی، فین تک، بخش های جدید پولی مشابه فرابورس دسترس در بازار سرمایه برای نمایندگی های داده ها بنیان، شتاب دهنده های بسیاری، رویدادهای مناسبی برای داده ها بنگاه های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح محور هستند. ما قوانین خرید و فروش شخصی را در یک واحد جهان نوشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را در سیاره عکس کدام ممکن است دنیای داده ها بنیان نبود. نمایندگی‌های داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های داده ها‌بنیان به اصول جدیدی خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم واقعاً {اتفاق بیفتد}.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند شرایط بهبود نمایندگی های داده ها بنیان، تحمیل زنجیره قطعا ارزش آن را دارد محصول برای محصولات نمایندگی های داده ها بنیان به طور قابل توجهی ورود محصول به چرخه بازار برای بلعیدن روزانه افراد است. {در این} زمینه وزارت صنعت ما باید قابل توجه تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده تر باشد. وزارت امور خارجه، اجتناب کرده اند طریق دیپلماسی اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری، باید نحوه ارتباط نمایندگی های داده ها بنیان ما همراه خود زنجیره های قطعا ارزش آن را دارد آفرین جهانی را مدیریت تنبل. این یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است باید در وزارت امور خارجه قابل توجه گرفته شود. متأسفانه ما در بدنه عملی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مأموریت وزارت امور خارجه کنجکاوی ای به این اکوسیستم نمی بینیم. به عبارت تولید دیگری، وزارت امور خارجه ادامه دارد در بخش اقتصاد داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره های جهانی آن برای شخصی مأموریتی ندارد. امیدواریم این تحول گفتمان، ماموریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک شرایط جدید در همه وزارتخانه های ما محقق شود.

در زمینه اشتغال، وزارت کار ما باید درک تنبل کدام ممکن است دنیای اقتصاد داده ها‌بنیان، کسب‌وکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب‌وکارهای داده ها‌بنیان چه پیشرفت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات جدیدی را در مقوله اشتغال به ارمغان می‌آورد. باید شخصی را همراه خود شرایط جدید کنار هم قرار دادن تنبل کدام ممکن است همه اینها برای اتفاقی مورد نیاز {است تا} اکوسیستم مالی ملت گزینه داشته باشد کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد بنگاه های داده ها بنیان را بهبود دهد.

* دکترای علوم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو شورای برتر انقلاب باکلاس