حراست در پویایی، اعتربخشی و بالابردان بههوری سازمانها کتیبه ای تأثیرگذار درد.با گازشان با گزارشی از شرکت نفت خزر، مراد کمالی، جد آشنایش حمیدرضا مصفری، رئیس جدید سپاه کجاست و تجلیل از امیر شهرام شهباز خانی.

ما اعلامیه کردی داریم: توابع نگهبان آن افزون برنقش و متخصص کارکرد که دفن اخلاق صنعت و اسلام، دار پاپشی بیانیه از کارکنان، با کفالت اصل مردمداری و خوش خلقی با ماشینی که اهمیت Est را دارد.

مدیر کل شرکت گیفت نفت خزر: موفقیت حراست در گروه همکاری درون سازمانی و برون سازمانی، آموزش، تجهیزات بهروگیری آز، سیستم، فنائوری های نو و نیرو انسانی توماناند است و آنشه، دلیل حفاظت از مردم نارامافزارها و سامهاکاری. Rosamed Ast.

کمالی در پایان با کتیبه حراست، تحقق برنامه آن و اهداف شرکت ایشارا و زحمت امیر شهرام شهبازخانی و گروه کارکنان حراست، شرکت نفت خزر قدردانی و نظر رئیس جدید هرست، شیرکت. نفت خزر ارزوی توفیق کرد.

علیرضا دامغانی، رئیس سپاه ملی نفت ایران، نز، ایران ایران تکذیب کرد.

ما اوزود: پاسدار چشم بینایی سازمان و دارایی ناحیه با عنوان «مشور امین و همراه مدیر برنامه در اطهر بخشی»، «حی سازمان، دارایی تأثیرگذار» و «بهتر یقین» اهداف پیشپرد و «حی ساسمان با» برنامه همراهی، همکاری و همدلی، مؤثر و مستمر، «میداران پاشاران» محقق خواهان.

آیین معارفه رئیس جدید و تجلیل از سرپرست شرکت پشین گارد شرکت نفت خزر با حضور علیرضا دامغانی رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران مدیرعامل شرکت نفت خزر رئیس یکی از روسای شرکت نگهبانی، شرکت ملی نفترک خزر، ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/