حماسه شهید مهدوی کابوسی فراموش نشدنی را برای دشمن رقم زد
دریادار اول میرشکاری نسب گفت: حماسه شهید مهدوی در خلیج فارس در حالی که رویارویی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا از رویارویی نیابتی رژیم بعث به یک رویارویی مستقیم و مستقیم تبدیل شد. رویارویی، کابوس فراموش نشدنی را برای دشمن به وجود آورد.