حمله پلنگ به ۲ نوع شخصیت طارمی / افزایش حمله ها پلنگ در سال ببر


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند زنجان، جوان ۳۳ ساله طارمی کدام ممکن است به در کنار برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستش به ارتفاعات «لهنا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «زردا» گذشت بود مورد حمله عالی ببر قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شد. .

شخصیت گردی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند حمله ببر مجروح شده بودند به بیمارستان شهدای طارم مراجعه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش داده شده است اسناد معالج نیروهای پیاده، زخم ببر چندان عمیق نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به وسط مداوا شدند.

موسوی رئیس اداره ایمنی اطراف زیست شهرستان طارم همراه خود تایید حمله ببرها به گردان طارم خالص ذکر شد: اجتناب کرده اند همه مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستداران شخصیت خواهشمندم در صورت تبصره کودکان هر دو کودکان حیات وحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره، بز هر دو پرندگان را اجتناب کرده اند شخصیت کنار کنند. .

گفتنی است پیش اجتناب کرده اند این می تواند یک ببر به ۱ مسافر خالص در روستای «سلیمان بلاغ» زنجان حمله کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دومین حمله پلنگ به عابران شخصیت در سال جدید است.

در حمله زودتر گروهی اجتناب کرده اند دوستداران شخصیت در روستای سلیمان البلاغ هنگام بارندگی مورد حمله عالی ببر در زیر صخره قرار گرفتند.

انتهای پیام/ ۷۳۰۲۱
این را برای صفحه اول سریع دهید