خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانتجزیه و تحلیل نقشه‌های هواشناسی آرم می‌دهد اجتناب کرده اند در امروز به همان اندازه سه‌شنبه همراه خود وزش باد نسبتاً از حداکثر شمالی، سواحل استان در اکثر ساعات پر بازو‌انداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متلاطم {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت همراه خود وزش باد، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند در قلمرو رخ می‌دهد. برخی رهنمودها غیرمنتظره نیستند.

وی همراه خود ردیابی به متلاطم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متلاطم خلیج فارس اظهار داشت: به ملوانان طرفدار می کنیم {در این} مدت به اقیانوس نروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران اجتناب کرده اند قایق های اوقات فراغت استفاده نکنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استانداری بوشهر اظهار داشت: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود اجتناب کرده اند روز چهارشنبه وضعیت جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی استان در اکثر ساعات آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روز جمعه همراه خود {کاهش سرعت} باد در کنار باشد.

جهت وزش باد فردا اجتناب کرده اند شمال غرب به شمال همراه خود سرعت ۱۶ به همان اندازه ۴۴ کیلومتر در ساعت، در نواحی ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی اقیانوس به بیش از پنجاه کیلومتر در ساعت پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

المسعیدی یکپارچه داد: قله موج اقیانوس اجتناب کرده اند ۹۰ به همان اندازه ۱۸۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی به ۲۴۰ سانتی متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سواحل جنوبی در ساعاتی به ۳ متر می رسد.