خبرگزاری مهر – انتصاب رئیس جدید اداره کل ایمنی اطراف زیست البرز | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، دانچیان معاون رشد اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مجلس گروه ایمنی اطراف زیست در مراسم افتتاحیه این گروه ذکر شد: این گروه به ابعاد افزایش مرحله دستمزدها، موضوع سختی شرایط کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید … امتحان شده می تدریجی. مدرنیزاسیون از کیت واحد ایمنی اجتناب کرده اند اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره

مجید درجی رئیس ایمنی اطراف زیست استان البرز در تشریح این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها اطراف زیست استان ذکر شد: مشکلات آلودگی هوا، کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مدیریت دقیق دارایی ها آب زیرزمینی در استان کدام ممکن است باعث فرونشست دیدنی {در این} استان تبدیل می شود. برخی اجتناب کرده اند مناطق استان یادآور بیابان‌ها». نزارآباد به مشهور رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده این توسعه ممکن است در بلند مدت نزدیک مشکلات زیادی را برای کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اسکان روستاهای آن مناطق تحمیل تدریجی.

رئیس ایمنی اطراف زیست البرز شکسته نشده داد: عدم مدیریت دقیق پسماند باعث پایه یابی متنوع اجتناب کرده اند مشکلات زیست محیطی ۹ تنها در استان البرز اما علاوه بر این {در سراسر} ملت شده است. اجتناب کرده اند جمله آلودگی آب های سطحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرزمینی، بوی خطرناک، نبرد بین حیات وحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوامع بومی، ازدیاد گروه سگ های ولگرد، شیوع بیماری های مشترک ما بین انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی اجتناب کرده اند این انگشت کدام ممکن است سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت ساکنان گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی حیات وحش را شبح می تدریجی. . .

دارجی افزود: برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات زیست محیطی یادآور تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز به زیستگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق ایمنی شده، مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز، شکار غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره کدام ممکن است همراه خود وجود امتحان شده همکارانم برای مقابله همراه خود آن، به نظر می رسد مانند است اقدامات انتقادی تری را می طلبد. تصمیم گیری کننده تر برای جلوگیری اجتناب کرده اند ورود استثمارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متجاوزین.

وی همراه خود ردیابی به سخنان مقام معظم مدیریت (یاد مدیریت) در مراسم افتتاحیه ذکر شد: حضور مردمان در همه امتیازات مشکلات را رفع می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاره ای نیست. تخصص آرم داده است کدام ممکن است هر جا کار به مردمان سپرده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا کار بیایند، کار سودآور {بوده است}. از مردمان مالک حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت ملت هستند.

بر ایده دستور ۵۰ قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان سند راهبردی برای ایجاد جاده مشی نظام اسلامی، اطمینان حاصل شود که جلب مشارکت نهایی در ایمنی اجتناب کرده اند اطراف زیست، در سطح اول باید به مردمان سپرده شود. درجی ذکر شد: ما به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز حضور مردمان در رفع مشکلات زیست محیطی ملت واقفیم. به همین دلیل حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت مردمان {در میان} مردمان در حکومت ناب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی سیزدهم خوب نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب راهبرد است ۹ انواع.

وی دومین قابلیت مهم را فعالان دقیق اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان اطراف زیست متواضع، دلسوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مستقیم به کمک در رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت اجتناب کرده اند مشکلات زیست محیطی دانست.

رئیس اداره ایمنی اطراف زیست استان البرز در نهایت تصریح کرد: اجتناب کرده اند تمامی همکاران متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب در تمامی سطوح تقاضا دارم این حقیر را در انجام این پاسخگویی خطیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم یاری کنند به همان اندازه بتوانیم این امانت الهی را برای بلند مدت ای بیشتر واگذار کنیم. . اجتناب کرده اند در این زمان.