خبرگزاری مهر: خوردن بنزین در بوشهر ۳۶ سهم افزایش کشف شد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانهوشنگ غلامی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: در سفر نوروز امسال منطقیروزانه ۲.۲ لیتر بنزین در استان بوشهر خوردن تبدیل می شود کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۳۶ سهم افزایش داشته است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه بیشترین خوردن بنزین در روز سوم وروردین {بوده است} خاطرنشان کرد: در این امروز ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۶ هزار لیتر بنزین در استان بوشهر خوردن شد.

مدیرعامل نمایندگی چاپ شده فرآورده های نفتی استان بوشهر معمولی خوردن گاز در روزهای پایانی سال قبلی را منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار لیتر عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در استان بوشهر ۷۷ جایگاه گاز رسانی خودروهای سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی همراه خود ۸۳۰ نازل برای meting out بنزین موجود است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۳ نازل برای چاپ شده نفت بنزین.