خبرگزاری مهر: مدیریت پدیده شوم قاچاق گام مهمی برای حمایت اجتناب کرده اند ساخت سراسری است اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمد رجبور ابراهیمی رئیس کمیسیون مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور مردمان کرمان در مجلس شورای اسلامی ظهر همانطور که صحبت می کنیم (سه شنبه ۲۳ فروردین ماه) در محیط مونتاژ علنی این صفحه بحث در مونتاژ ای ذکر شد. همراه خود خبرنگاران دانستن درباره «قوانین اصلاح قوانین کشتی همراه خود قاچاق انسان»: پدیده کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی است کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب صدها بر آن تاکید کردند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همه متولیان تجهیزات اجرایی نیز بر لزوم آن تاکید دارند.

پورابراهیم وی همراه خود دقیق اینکه اگر همراه خود پدیده شوم قاچاق مقابله کنیم، یکی اجتناب کرده اند نشاط های مهم حمایتی برای ساخت سراسری تامین تبدیل می شود، تصریح کرد: این موضوع نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را بر آن داشت به همان اندازه همراه خود پدیده قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی در قالب قاچاق مقابله کنند. مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات.. سال ها پیش قوانین کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی در ملت تدوین شد.

تشریح توسعه تصویب قوانین جدید کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی، دلیل داد: همراه خود ملاحظه به نواقص قوانین سابق کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی در سال ۹۴ پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل های مقامات در خصوص مشکلات این قوانین، لایحه جدیدی برای کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی تقدیم مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس کمیسیون مالی مجلس شد. برای حدود عالی سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم روی این لایحه کار کارشناسی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت گزارش درمورد به حیاط حاضر کرد.

پورابراهیم وی افزود: در حالی کدام ممکن است همراه خود تجزیه و تحلیل لایحه کشتی همراه خود قاچاق در مونتاژ علنی مجلس نمایندگان، هشدار قوانین اساسی اینجا است کدام ممکن است مفاد قوانین کشتی همراه خود قاچاق عالی موضوع قضایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات توسط خودم {نمی تواند} قوانین کشتی همراه خود قاچاق را تدوین تنبل. وی افزود: این موضوع باید به قوه قضاییه ارجاع شود.

رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی شکسته نشده داد: رئیس وقت شورا نیز این پرونده را اجتناب کرده اند صحن علنی بازگرداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق قوه قضائیه محتوای متنی این پرونده در قوه قضائیه پایان دادن شد.

او هم هست برای تشکر اجتناب کرده اند روسای جمهور سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان تشریح همکاری قوه قضائیه برای تدوین قوانین کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی پس اجتناب کرده اند بازگشت این قوانین به مجلس نمایندگان در طولانی مدت در ژوئن ۱۹۹۷ کمیته مالی به نتیجه رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۹ اردیبهشت ۹۹ مجلس این لایحه را تصویب کرد. حمله تایید آخرین به معنای واقعی کلمه هستند پس اجتناب کرده اند فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های فراوان در مجلس حمله در فینال هفته ورزش تایید شد.

مشاور مردمان کرمان در مجلس شورای اسلامی همراه خود دقیق اینکه ورود شورای یازدهم به موضوع قوانین کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی همراه خود تعمیر ایرادات در کنار بود، شکسته نشده داد: در اسفند ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند چندی. سفرهای سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت بر این قوانین برای شورای نگهبان است در طولانی مدت این قوانین به تصویب شورای نگهبان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مجلس در ۲۰ فروردین قوانین جدید کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

پورابراهیم وی همراه خود تشریح مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای قوانین جدید کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی، تصریح کرد: موضوع اصلاح ساختار ستاد کشتی همراه خود کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی اجتناب کرده اند موضوعات مطرح شده {در این} قوانین بود. در قوانین سابق ستاد مدیریت کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی به گونه ای اداره می شد کدام ممکن است کارآمد نبود از متنوع اجتناب کرده اند کارمندان هر دو در دوره ها نمایندگی {نمی کردند} هر دو معاونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران کلاس زیرین شخصی را مراقبت از دوره ها می فرستادند هر دو به معنای واقعی کلمه هستند ستاد کشتی همراه خود پولشویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود پولشویی تغییر به ستاد تشریفاتی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت اجرایی نداشت، در حالی کدام ممکن است جایگاه بی نظیر انتخاب گیری های قانونی در کشتی همراه خود پیشنهادات ارزی باید {در این} ستاد قرار می گرفت.

ساختار فرماندهی کشتی همراه خود قاچاق کالا در قوانین جدید تغییر کرده است است

پورابراهیم وی همراه خود ردیابی به اینکه ساختار فرماندهی کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی در قوانین جدید تغییر کرده است است، تصریح کرد: هیئت مدیره {در این} ستاد وزرای کوچکتری حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند آن یک است ساختار حکومتی را نماد می دهد، بعلاوه اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس شورای اسلامی نیز حضور خواهند داشت.

رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی این مطلب را دقیق کرد به ممکن است در قوانین جدید ریاست دوره ها توسط شخص خاص رئیس جمهور هر دو تصمیم گیری پروژه به وی محول شده است به ممکن است وی همراه خود دقیق اینکه دستور ۱۲۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۸ قوانین اساسی به مشاور تام الاختیار به پایان رسید، شکسته نشده داد: همه اشیا مورد تایید ستاد کشتی همراه خود قاچاق انسان است. جریان در اصل کار، مبنای قانونی باشد او هست علت عدم اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف فعل در مصوبات این ستاد به معنای نقض قوانین است. به معنای واقعی کلمه هستند ضمانت های اجرایی برای این ستاد در قوانین جدید فکر شده واقع شده است.

اضافه شدن سایر ارگان ها به ستاد کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی اجتناب کرده اند تولید دیگری رهنمودها مهم در قوانین جدید کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: تجهیزات هایی مربوط به وسط آمار ایران برای حاضر داده ها تخصصی، بیمه مرکزی ایران، اتاق بازرگانی، وزارتخانه. معاونت ارتباطات، فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها سپاه به اعضای بی نظیر ستاد کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی اضافه شد. این تجهیزات ها همراه خود ملاحظه به وظایف شخصی می توانند در اجرای مصوبات این ستاد کمک شایانی کنند.

مشاور مردمان کرمان در مجلس شورای اسلامی به تشریح توضیحات الحاق برخی تجهیزات ها به ستاد کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثال زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی در وب های خرده فروشی پیوند خورده است. به اتاق سندیکا راه اندازی شد شده با بیرون عضو، کشتی همراه خود قاچاق {در این} جهان فوق العاده دردسر {خواهد بود}. علاوه بر این بیمه موارد مقاله تولید دیگری به نیاز ردیابی می کرد بیمه اضافه کنید ایران مرکزی {به دلیل} قوانین عضو فرماندهی کشتی همراه خود قاچاق انسان بود سابق موضوع بیمه بین کالای قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقاچاقی قابل رویت کار را نکرد بود ولی بر مقدمه قوانین جدید، نمایندگی های بیمه حق ندارند برای هیچ کالایی غیر اجتناب کرده اند کالاهایی کدام ممکن است دارای مجوز قانونی خرید و فروش هستند، بیمه شرکت ها حاضر دهند.

مواردی اجتناب کرده اند قاچاق پول خارجی در قوانین جدید کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی ایجاد شده است.

پورابراهیم همراه خود ردیابی به دلیل از محسوس الگوی ها واحد پول در قوانین کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی شکسته نشده: در قوانین سابق ادعا عمومی با اشاره به قاچاق واحد پول نوشته شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش آگهی موضوعاتی کدام ممکن است {نمی تواند} مبنای دقیقی برای کشتی همراه خود قاچاق باشد بر عهده شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی بود. واحد پول او هست.

وی همراه خود دقیق اینکه پدیده قاچاق است واحد پول در سالهای فعلی همراه خود ملاحظه شوک های ارزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط جریمه ها وی همراه خود دقیق اینکه حادتر شده است، اضافه کرد: در قوانین جدید مصادیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزییات موضوع قاچاق انسان آمده است واحد پول او تصمیم گرفت بود. به معنای واقعی کلمه هستند این قوانین مواردی را در زمینه قاچاق رئوس مطالب می تنبل واحد پول موجود است به ممکن است وظایف تجهیزات اجرایی خاص شده است.

رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی موضوع تصمیم گیری ماموریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت پرونده های قاچاق تخلفات گمرکی را اجتناب کرده اند تولید دیگری دستاوردهای قوانین جدید دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد: {در این} قوانین باید شناخته شده به عنوان عالی قوانین اساسی اقدام شود. سابق در بخش گمرک نیز همراه خود ملاحظه به مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرراتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند در گذشته در بخش گمرک موجود است، مشکلاتی بین موضوع قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمرک تحمیل شده است. مثال در صورتی کدام ممکن است در زمینه افزایش کمیت کالاهای درمورد به آن را دقیق تنبل گمرک این {بوده است} کدام ممکن است اگر انواع به سختی اصلاح تنبل به همان اندازه ممکن است قاچاق محسوب تبدیل می شود به ممکن است فرآیند های عادی در دنیای کالاهای مازاد، میزان اشاره کردن شده در مجوز جدید فکر شده قرار داده شود. این امتیازات در نتیجه بردن مشکلات داده های گمرکی در قوانین جدید شد.

این مشاور مردمان در مجلس یازدهم است حیاتی است وی مبانی خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم آن در نظام مقررات خرید و فروش را اجتناب کرده اند تولید دیگری عملکرد های قوانین جدید تعیین مقدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: تنظیمات متوالی آیین نامه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل های مقامات در خصوص شرایط یکی اجتناب کرده اند مشکلات اینجا است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده فروشان همراه خود این الزامات آشنایی ندارند، متعاقباً در قوانین جدید عالی سیستم اطلاعاتی با اشاره به شرایط خرید و فروش باید توسط مقامات سرزنده شود به همان اندازه هر گونه اصلاح در ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری به اطلاع واحدهای مالی برسد به همان اندازه این اشخاص حقیقی این تنظیمات را در گزینه ها شخصی لحاظ کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمول جریمه نشوند.

مشاور مردمان کرمان در مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم گیری ماموریت واحد پول مبدأ واردات کالا یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عملکرد های قوانین جدید کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: یکی اجتناب کرده اند مشکلات سال های فعلی رئوس مطالب . انجام نده در قوانین جدید کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی موضوع مبدأ پول خارجی در بخش انتخاب گیری اشاره کردن شده است. برخاستن اجتناب کرده اند انتخاب گیری در سامانه بازرگانی واردات ملت مقیاس را کاهش می دهد.

ردیابی کرد کدام ممکن است در جاری حاضر وی افزود: تهیه کالای قاچاق در دنیای آنلاین ما جرم انگاری نشده است: قانونا سابق دنیای آنلاین ما اجتناب کرده اند شمول گزینه ها درمورد به کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی خارج شده است کدام ممکن است در نتیجه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا کالاهای قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ممنوعه در دنیای آنلاین ما شده است. ولی در قوانین جدید، یعنی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا در بستر دنیای آنلاین ما اجتناب کرده اند طریق پیام رسان، جامعه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … فکر شده واقع شده است.

پورابراهیم همراه خود دقیق اینکه این روش خدماتی را حاضر می دهد اجناس یکی هستند اجتناب کرده اند تولید دیگری مواردی کدام ممکن است مقامات باید به آن است معامله با تنبل، افزود: به ممکن است قوانین جدید مقامات را موظف می تنبل به همان اندازه سیستمی را برای جلوگیری اجتناب کرده اند حاضر شرکت ها به کالاهای قاچاق تحمیل تنبل. پسندیدن مثال در جاری حاضر این خارق العاده است اهمیت تفسیر تبدیل می شود کدام ممکن است فراهم می کند خانگی به صورت قاچاق وارد ملت تبدیل می شود ولی ممکن است اجتناب کرده اند شرکت ها تعمیراتی استفاده تنبل کدام ممکن است در قوانین جدید کلیه شرکت ها اعم اجتناب کرده اند ضمانت، بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی کالاهای قاچاق ممنوع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر گروهی کدام ممکن است در زمینه بیمه، تامین پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … شرکت ها حاضر دهد برای این موارد مشمول جریمه تبدیل می شود. قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی

رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی شکسته نشده داد: موضوع تصمیم گیری مجازات متخلفان در زمینه صدور مقوا کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا مقوا. عالی بار استهلاک یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند موضوعات مورد بحث در قوانین جدید است کدام ممکن است صدها در صنعت مقوا مطرح شده است عالی بار اجتناب کرده اند بلعیدن هر دو سوء استفاده اجتناب کرده اند مقوا بازرگانی استفاده شده است کدام ممکن است در قوانین جدید کلیه احکام درمورد به این تخلفات فکر شده است. همراه خود احتساب به مشکل های مقامات در استفاده نادرست اجتناب کرده اند مقوا های بازرگانی می پردازد.

مشاور مردمان در مجلس یازدهم نیز در خصوص توقف خودروهای تشکیل کالای قاچاق شفاف سازی کرد. حالت ها خودرویی کدام ممکن است کالای قاچاق در آن اختراع شد متوقف شد کدام ممکن است این امر موجب اخلال در نظام اجرایی ملت شد. مثال کالاهای قاچاق بالقوه است در قطار هر دو کشتی پیدا شود به ممکن است این تجهیزات باید متوقف می شد ولی قوانین جدید ممنوعیت تردد خودروهای مخل نظام مالی ملت را لغو می تنبل. شناخته شده به عنوان عالی ابزار ارتباطات او {به سمت} مکان تعطیلات اعتصاب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند انجام مسئولیت شخصی برای موضوع ارتباطات برخورد همراه خود کالاهای قاچاق

مشاور مردمان کرمان در مجلس شورای اسلامی به نیاز تشکیل آیین دادرسی نامشخص به قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمولیت اختراع جرم قاچاق ردیابی کرد. به ممکن است مقررات قانونی کدام ممکن است در نتیجه کاهش خطا تبدیل می شود موضوع عکس است فکر شده قوانین راه اندازی شد شده بود، وی افزود: نیروی انتظامی بالقوه است به این صورت باشد افسر در مسیر درست حرکت کنید خودرو به خودرویی نامشخص به حمل کالای قاچاق شد کدام ممکن است {در این} صورت تقاضا بازرسی حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه شکسته نشده کشف شد. ولی قوانین جدید در صورت نامشخص بودن به قاچاق کالا، باور هدف کالای قاچاق را کاهش می دهد، به این تکنیک کدام ممکن است همراه خود خودروهای نامشخص برخورد نمی شود، از ۹۰ سهم پرونده های این بخش همراه خود حمایت های اجباری تبرئه می شوند. حاضر شده است. به کارآگاهان تهیه تبدیل می شود کالاهای قاچاق هستند.

پورابراهیم وی به لزوم شفاف سازی، تفسیر از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج تفکیک جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: همراه خود تمامی جرایم باید در تجهیزات قضایی برخورد شود. گروه زندان دولتی نیز به فرماندهی معامله با به تخلفات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ۲ موضوع در قوانین جدید به تفصیل آمده است.

رئیس کمیسیون مالی مجلس همراه خود ردیابی به مشکلات حال در بخش کالاهای توقیفی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند مشکلات ما نمایندگی املاک تملیک بود کدام ممکن است همراه خود دسترسی این گروه مشکلات کالاهای توقیفی رفع شد. قوه قضائیه در ماه های فعلی». اجتناب کرده اند عملکرد های قوانین جدید کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی، توجه پوشی اجتناب کرده اند اموال مصادره شده است. برخی اجتناب کرده اند این موارد سال ها {در این} گروه رفع نشده باقی ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدوم شد.

اضافه شده: تم راه اندازی شد شده – تحمیل توقیف کالاهای ضبط شده قاچاق اجتناب کرده اند طریق صادرات. جلوگیری از، کالا خانه حتی استفاده تصمیم گیری فرآیند های حاضر دسترس در بازار سرمایه. یکی اجتناب کرده اند راه رفع های استفاده اجتناب کرده اند بازار سرمایه، تحمیل حلقه صادرات در آن بازار است.

این مشاور مردمان در مجلس یازدهم ذکر شد: واقعا در برخی مسائل عنوان جلوگیری از کالای قاچاق برداشته شده است، همراه خود ملاحظه به اینکه در صورت امکان می توان کالا را به آن است بازگرداند خارج اجتناب کرده اند ملت او هست، جلوگیری از انجام اقدامات ویژه برای بازگرداندن دارایی ها آن به ملت نسبتاً نیست. یکی اجتناب کرده اند این راهکارها استفاده اجتناب کرده اند قابلیت بازار سرمایه، بورس کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوندهای صادراتی {است تا} تمامی اموال قاچاق موضوع قوانین قابل صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساخت سراسری باشد، از در برخی اشیا پس اجتناب کرده اند اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه کالای قاچاق دسترس در بازار زیان ساخت شده است.

پورابراهیم همراه خود ادعا کردن این کدام ممکن است اجباری است بی رنگ کردن وی افزود: {افرادی که} در زمینه قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی تبرئه شدند، تدابیر اجباری اندیشیده شد: در قوانین سابق بی رنگ کردن ماموریت ماشین را متوقف کنید کار را نکرد {انجام شده} در حالی کدام ممکن است در قوانین جدید نحوه جبران آن بی رنگ کردن محل انتخاب گیری جری بود.

رئیس کمیسیون مالی مجلس همراه خود دقیق اینکه قوانین کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی کارشناسی است، ذکر شد: اکثر خواه یا نه قانونی کدام ممکن است در سال های فعلی در کمیسیون مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط تشکیلات اضافه شده: اجرای قوانین مورد پیش بینی است راه اندازی شد شده در امسال راه را برای حمایت قابل توجه اجتناب کرده اند ساخت به راحتی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات سال های قبلی را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم شاهد آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن در زمینه حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ساخت باشیم. زی برای بیانیه سوگند خورده.

رژیم لاغری سریع