خبر خوش زاکانی برای کارمندان – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، علیرضا زاکانی در مراسم تجلیل اجتناب کرده اند کارمندان الگوی شهرداری تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضیافت افطاری کدام ممکن است به رویداد روز کارمند برگزار شد ذکر شد: مونتاژ همین الان نمادین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکایت اجتناب کرده اند اعتقادی دارد کدام ممکن است همراه خود همه وجود آن را ادراک داریم کدام ممکن است عالی تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطلع باشد؛ من می خواهم کارمند زاده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرم همراه خود آنکه سمت های ورزشی داشت با این حال خوشحال از او این بود کدام ممکن است کارمند تاسیسات تولیدی سیمان ری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک اطراف کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگری را اجتناب کرده اند ابتدای مسکن داشته‌ام. همراه خود موضوع کارمند ۲ گونه برخورد تبدیل می شود؛ عالی نوع آن مورد توجه قرار گرفت شعاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی اجتناب کرده اند کارمند شناخته شده به عنوان ابزار است کدام ممکن است در وسط های مختلف اجتناب کرده اند جمله در ابتدای انقلاب عده ای مدام دم اجتناب کرده اند کارمند می زدند به همان اندازه اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان ابزار بر علیه نظام اسلامی استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: آنچه عظمت کارمند را نماد می دهد انجام کار خدایی است؛ لذا این حضور ممکن است حکایت اجتناب کرده اند باوری دارد کدام ممکن است باید در گروه شهرداری کدام ممکن است سازمانی کار محور است خودش را نماد دهد؛ اگر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند را اجتناب کرده اند شهرداری کنار کنیم چیزی اجتناب کرده اند آن باقی نمی ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشی کدام ممکن است کارمندان در تحمیل زمینه صحیح برای عالی زیست مناسب در شهر دارند بی همتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی بدیل است. اگر کار را عبادت بدانیم، این عبادت آنقدر قطعا ارزش آن را دارد دارد کدام ممکن است پیامبر اسلام (ص) بوسه بر انگشت کارمند می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفتخریم کدام ممکن است شهرداری معبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل عبادت ما است. ما همراه خود خدمت به خلق می توانیم به بالاترین رتبه ها برسیم؛ باید ملاحظه کنیم کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد به نوع کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ لباس ها نیست قطعا ارزش آن را دارد دقیق چیزی است کدام ممکن است بین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدای ما رقم می خورد.

وی شکسته نشده داد: ما ممکن است را عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گران می داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید  تعدادی از گام را نسبت ارائه می دهیم رئوس مطالب کردیم؛ اولین گام این بود کدام ممکن است در مجموعه شهرداری تاکید انتقادی داشتیم کدام ممکن است تکریم کل پرسنل برای ما موضوعیت دارد اعم اجتناب کرده اند پرسنل مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان. باید مورد توجه قرار گرفت ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی به کارمندان گران داشته‌باشیم؛ باید اجتناب کرده اند تذکر وفاداری شغلی ظرفیتی تحمیل کنیم کدام ممکن است وفاداری مناسبی برای او یا او فراهم شود لذا امتحان شده کردیم قابلیت همه کارمندان را سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط کنیم به همان اندازه برای او یا او این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین استمرار کار را فراهم کنیم.

زاکانی تاکید کرد: در شهرداری تاکید کردم کدام ممکن است در قراردادها برای تضمین استمرار کار کارمندان باید طوری حرکت کنیم کدام ممکن است حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق کارمند ادا شود؛ علاوه بر این تاکید داشتم کدام ممکن است باید پیمانکارانی کدام ممکن است خوشایند کار می کنند را الهام بخش کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چارچوبی را ترتیب کنیم کدام ممکن است اگر پیمانکاری تخلف کرد جریمه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن جریمه مستقیما در نظر گرفته کارمند واریز شود؛ سعی ما در شهرداری اینجا است کدام ممکن است امکان را برای پیمانکاران اجتناب کرده اند ماه در گذشته تیز کردن کنیم به همان اندازه آن کار به نحو احسن انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق پیمانکار حق کارمند ادا شود.

شهردار تهران همراه خود ردیابی به افزایش میزان حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی کدام ممکن است امسال اندیشه در مورد شده، ذکر شد: در مقامات نیز خاص کردم کدام ممکن است باید این افزایش را پلکانی کنیم به همان اندازه برای اشخاص حقیقی در مرحله زیرین‌تر کمتر از افزایش را داشته باشیم. در معاونت دارایی ها انسانی انواع کارمندان را سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط می کنیم به همان اندازه به آنها خدمت حاضر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای او یا او نیز سهمی اجتناب کرده اند خدمت را بگذاریم چرا کدام ممکن است با بیرون کار کارمند، شهرداری معنایی ندارد.

وی افزود: در مجموعه مدیریت شهری تمام امتحان شده ما اینجا است کدام ممکن است بتوانیم وفاداری شغلی را در مرحله بالایی لحاظ کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت صادق ای را به نحو احسن داشته باشیم؛ این سرلوحه کار ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق ممکن است کارمندان بر گردن شهر حق عظیمی است چون ممکن است موقعی کدام ممکن است توجه‌ها خواب هستند مشغول کار هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید  سختی های کار ممکن است را کسی نمی بیند. در ساعت شب مرطوب تهران ۱۰ هزار نفر در زیر باران صیانت می کردند کدام ممکن است آبگرفتگی تحمیل نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشکل را کمتر کسی می بیند، لذا نسبت به سال در گذشته در ۱۲۳ ناحیه، تنها عالی ناحیه آن هم برای لحظاتی بنفش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن به حالت دوره ای بازگشت.

زاکانی تاکید کرد: عالی سری اشخاص حقیقی کدام ممکن است در جستجوی عیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایراد تکل هستند، می گفتند همراه خود اولین باران چه مشکلاتی در شهر تحمیل تبدیل می شود با این حال  باران بارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقی نیفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند اگر برف ببارد تولید دیگری کار شهر تمام است با این حال برف هم بارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹‌تنها انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلمان نلرزید اما علاوه بر این اعضای خانواده در شهرداری دعا می کردند کدام ممکن است این برف استمرار پیدا تدریجی به همان اندازه گشایشی اجتناب کرده اند طریق آن برای ملت فراهم شود. امیدواریم همراه خود جدیت ممکن است جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای شهر روز {به روز} بیشتر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هم بتوانیم شناخته شده به عنوان مدیریت شهری در برابر این مردمان سربلند باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم خدمتگزار صادق ای برای شما ممکن است کارمندان گران باشیم. عملکرد ممکن است کارمندان در دستور انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حفاظت مقدس عملکرد بی بدیلی است  را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه همین الان در همه ادوار عملکرد ممکن است انصافاً خاص است. انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین ملت مدیون ممکن است هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انقلاب متعلق ارائه می دهیم قشر زحمتکش محله است. امیدواریم بتوانیم همراه خود خدمت،  دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت را برای شما ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار تان به ارمغان بیاوریم.

رژیم لاغری سریع