خواه یا نه استفاده اجتناب کرده اند ماسک باعث کاهش مرحله اکسیژن هیکل تبدیل می شود؟!


اجتناب کرده اند تحریک کردن همه‌گیری، رسانه‌های اجتماعی به همان اندازه حدی به شایعاتی دامن زدند مبنی بر اینکه ماسک‌ها توسل به اکسیژن را کاهش می‌دهند، همراه خود دی اکسید کربن مسموم می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم امنیت را ضعیف می‌کنند، با این حال آن یک است تصور خطا است. اگرچه گروه بهداشت جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث ریه آمریکا ادعا‌هایی چاپ شده کرده‌اند کدام ممکن است این اعلام کردن را رد می‌کنند، با این حال چنین تصورات غلطی همچنان یکپارچه دارد.

اجتناب کرده اند تحریک کردن همه‌گیری، رسانه‌های اجتماعی به همان اندازه حدی به شایعاتی دامن زدند مبنی بر اینکه ماسک‌ها توسل به اکسیژن را کاهش می‌دهند، همراه خود دی اکسید کربن مسموم می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم امنیت را ضعیف می‌کنند، با این حال آن یک است تصور خطا است. اگرچه گروه بهداشت جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث ریه آمریکا ادعا‌هایی چاپ شده کرده‌اند کدام ممکن است این اعلام کردن را رد می‌کنند، با این حال چنین تصورات غلطی همچنان یکپارچه دارد.

به گزارش ایسنا؛ محققان دانشکده مک مستر کانادا همراه خود پیوستن عالی اکسی متر قابل حمل به ۲۵ بزرگ شده (معمول سنی ۷۵.۶ سال) سعی کردند این اعلام کردن را آزمایش کنند به همان اندازه مرحله اکسیژن خون آنها را هنگام استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عدم استفاده اجتناب کرده اند ماسک ابعاد گیری کنند. به دلیل، محققان هیچ سیگنال ای اجتناب کرده اند هیپوکسی هر دو هیپوکسی پیدا نکردند.

دکتر آرون گلات، متخصص بیماری های عفونی، می گوید: «نتایج همراه خود اطلاعات زودتر ما تکامل داشت، به این تکنیک کدام ممکن است ماسک اکسیژن را کاهش نمی دهد.

گلات، سخنگوی صفحه بحث بیماری‌های عفونی آمریکا ذکر شد: استفاده مداوم اجتناب کرده اند ماسک برای برخی آزاردهنده است، با این حال حداقل {در این} شرایط هیچ بهانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد نکردن اجتناب کرده اند آن {وجود ندارد}.

خواه یا نه می توان همراه خود ماسک بازی کرد؟

یکی اجتناب کرده اند سوالاتی کدام ممکن است افراد می پرسند اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه می توانند همراه خود ماسک بازی کنند هر دو خیر؟

گلات ذکر شد: “اگر افراد برای پرسه زدن هر دو دویدن پوست هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هیچ کس} عکس در فراگیر نیست، می توانند ماسک های شخصی را بردارند.”

وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری های آمریکا پیشنهاد می تدریجی کدام ممکن است اکثر افراد در محل قرارگیری های کلی اجتناب کرده اند ماسک استفاده کنند. ماسکی کدام ممکن است حداقل ۲ لایه پارچه داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ بینی را بپوشاند.

کودکان زیر ۲ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری های تنفسی اجتناب کرده اند جمله افرادی هستند کدام ممکن است مجاز به استفاده اجتناب کرده اند ماسک هستند.

رژیم لاغری سریع