«دارو» و نسخه های بسیار برای بیماران
همزمان با اجرای طرح دروار، وزیر بهداشت اعلام کرد: «به منظور رفاه حال افراد فاقد بیمه، این افراد به مدت سه ماه تا زمان آماده شدن پاسخ سوال صلاحیت آنها تحت پوشش بیمه رایگان قرار خواهند گرفت و به این ترتیب زمانی که آنها به داروخانه می رود، تغییری ایجاد می شود آنها قیمت را تحمل نمی کنند.