داوران ورزشی های استقلال توسط رئیس جمهور انواع می شونداطلاعات ورزشی –

صحبت آغورلو همراه خود علی خسروی انصافاً واضح است. مدیرعامل تجهیزات گلف استقلال اجتناب کرده اند اتحادیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت داوران خواست به {کسی که} به مجیدی توهین کرده است، توهین نکنند.

{در این} خصوص همکاران ما هر دو یکی ۲ نفر اجتناب کرده اند اعضای هیئت داوران صحبت کردند کدام ممکن است از نزدیک گفتند کدام ممکن است داوری را افشاریان، رئیس هیئت داوران ترتیب می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینطور نیست کدام ممکن است داوران استقلال هر دو ورزشی های تولید دیگری باشند. علی خسروی هر دو سایر اعضای هیئت انواع. واقعاً این کاری است کدام ممکن است رئیس جمهور مدت هاست انجام می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی خداداد افشاریان به حق هر دو نادرست در مسابقات لیگ برتر حکومت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می تدریجی داورانی را کدام ممکن است به او حساسیت دارند برای ورزشی های ظریف پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال رها نکند. .

بعد اجتناب کرده اند جدال رسانه ای مجیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسروی، استقلالی ها درگیر تصمیم گیری ورزشی های باقی مانده شخصی در لیگ برتر انگلیس شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجورلو دقیقاً این دلیل است مصاحبه کرد، با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است علی خسروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعضای هیئت ژوری انجام می دهند. ۹ موقعیت در ترتیب داوری. این کار توسط بخش داوری به پایان رسید.