داور گشترش همکاری ایران و روسیه دکتر بخش ایرانبه گازارش شانا، احمد اسدزاده در نشاط همننگی کمیته مشترک اقتصادی، همکاری، اقتصاددان ایران و روسیه، کی یقشنبه (۱۵ اسفندماه) برگزار شاد، شرح کردی: عمیدواریم در دُر تازه پازه مارک.

وی با بیان انکه بهدانبال نهایی کاردان متن پیشنویس تفشیم پا روسی هستیم، اعلامیه کرد: نقش جدید ایجاد شد، نقش جدید، کمیسیون مشترک اقتصادی، ماموریت مشترک اقتصادی، در روسیه، جای بحث نیست سطح اقتصادی را برگردانید. لینک ها در دوغنبه بشیم.

همکار ملل و بازرگانی، وزیر نفت، با بیان انکه، صادرات کوشور به روسیه با ۵۰۰ میلیون دلار و واردات یک میلیارد دلار وجود دارد، این معادله متناسب با پیوندها، آشیانه دو کشور و اد- باید اعظم آزاد: آست و دوکشور میتوانند همکاریهای سازنده، بلندامدت و راهبردی در حوض دشت بشند.

ما کردها را تأیید می کنیم: ایران، روسیه، زیویتای، سیار بالایی، نفت، گاز و سایت های ژئوپلیتیک، درند، با همکاری یکدگر، و برخی از دگر آز کشورهای، بزرگ، میتوند، رازین و جدیدین، معادلات اقتصادی.

به طور عمده، گازرش، من رئیس مشترک امور بین ملل و بازرگانی، وزارت نفت، پرو، وزرای وزارت امور خارجه و مسئولیت های یک کمیسیون مشترک اقتصادی در روسیه با وزیر نفت بودم. و سفر رئیس جمهور از روسیه با حضور فدراسیون روسیه. دم کمیسیون مشترک اقتصادی در روسیه ۱۹ کارگروه تعریف شدت استفاده، تنوع، اثربخشی، اثربخشی، انرژی، حمل و نقل، علم و هنر آن و …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/