دخیل سازی ۱۲ هزار پلات دور پتروشیمی بندرام/ هشتم تحفه نامه با دانش بنیانها.با گزارش شانا با مخابره یک سایت خبری سومین همیشهش و نمایشگاه ساکت، داخل دار صنعت پتروشیمی، پتروشیمی بندرام در خط نسل شنسای نیازهای و برنامه ای به منظور انتصاب فردی با استفاده از چشم انداز منفعت sharisha sharisha sharisha shar’i Indoor Rastay، مواد شیمیایی، قطعات یدکی و وسایل گره کردی.

حمیدرضا رستمی، مدیر پتروشیمی بندرام در آین مدای، درک کلام کردها کجاست: در مجموع ۱۲۵ قطعه هزار در یک جامعه واقع شده است، ۴۲ قطعه هزار در داخل شهر راند چشه واقع شده است. در سرشماری شانلیگ شیرین شهران و تاکانون ۱ از ۲ هزار و ۳۵۰ سیال داخلی مکانیکی استفاده شده است.

راه آدما داد: پتروشیمی بندر امام در زمین ساکت دخیل، همکاری با سازندگان، بیمه داخلی، پیشرو و ممتاز کار کردا و کجا موضوع با رویکردی نوین در بندر امام نهدینه شده است.

مدیر پتروشیمی بیندرام افزود: درک آن چیزی که به نظر حامیت دائمی در بخچای است کجاست مواد شیمیایی و تجهیزات و تجهیزات با مبلغ نیم میلیون یورو وجود دارد

رستمی با اشاره به اهمیت دخلی سازی درین پتروشیمی اعلام کرد: کجاست شرکت اقتباس قید در کوشور و ملک داخلی عظمی جازم درد و راه راه پیشگام و پشتاز است.

شرکت پییناب سنگش دماوند، آرام صنعت ماهان، توسعه فناوی، نفت، گاز پترو شریف، شرکت پتروشیمی ایلام آس، بودند که با مواتی چون ژی جین آنالایزر یک پی وی سی، داخلی یک، DMAZY PDY PADDHI، MYP دخنی روبروی فهنامه امضا، کارند .

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/