درآمدهای نفتی به ارزش کسری بودجه سال قبلی تغییر شددر سال ۱۴۰۰ صادرات نفت بیش اجتناب کرده اند منصفانه میلیون بشکه در روز بود کدام ممکن است این صادرات در مقامات سیزدهم ۴۰ سهم افزایش کشف شد. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی چندی پیش گفتن کرده بود کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۱۹۰ هزار میلیارد تومان اجتناب کرده اند محل درآمد حاصل اجتناب کرده اند صادرات نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی در سال ۱۴۰۰ به خزانه واریز شده است کدام ممکن است این رقم در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان {بوده است}.

جواد اوجی وزیر نفت نیز گفتن کرد: تعهدات وزارت نفت در بودجه ۱۴۰۰ در بحث صادرات نفت، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی به طور درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اصولاً اجتناب کرده اند آن محقق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدهای نفت، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی ۲.۵ برابر شده است.

محسن خجشمهر، مدیرعامل نمایندگی سراسری نفت ایران {در این} خصوص اظهار داشت: درآمد حاصل اجتناب کرده اند صادرات نفت به طور درست بدست آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ملت بازگردانده تبدیل می شود.

مجموع این اظهارات اکنون این پرس و جو را تشکیل می دهد کدام ممکن است چرا همراه خود وجود افزایش صادرات نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده درست درآمدهای نفتی، در سال ۱۴۰۰ شاخص های مالی نسبت به سال ۱۳۹۹ اصلاح چندانی نداشته است؟

مشاوران این بخش می گویند عناصر متعددی مانع اجتناب کرده اند افزایش فوری شاخص های مالی در سال ۱۴۰۰ شد کدام ممکن است بسیار قدرتمند آن کسری بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ بود به منظور که افزایش صادرات نفت در مقامات سیزدهم باعث فاجعه شد. کاهش بیش اجتناب کرده اند ۲۲۷ هزار میلیارد تومانی. اجتناب کرده اند مجموع کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تخریب اصولاً شاخص های مالی جلوگیری کرد، با این حال بودجه نادرست در سال پایانی مقامات دوازدهم همراه خود انبساط فوری صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدهای نفتی اجازه افزایش اقتصاد ایران را نداد.

بعد از همه موسسه مالی جهانی کدام ممکن است سال قبلی انبساط مالی ۲.۴ درصدی را برای ایران در سال ۲۰۲۲ پیش سوراخ بینی کرده بود، با این حال بر مقدمه همین آمار مالی، در روزهای فعلی پیش سوراخ بینی شخصی را به سه.۷ سهم رساند.

این موسسه مالی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در مسیر درست انبساط قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به آرامی} اجتناب کرده اند افتادگی در دهه قبلی خارج تبدیل می شود.

برای {پاسخ به} اینکه چرا افزایش آمار صادرات در سال ۱۴۰۰ به طور قابل توجهی در بخش نفت تاثیری بر معیشت مردمان نداشته است، همراه خود منصفانه کارشناس نفت، منصفانه اقتصاددان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مشاور مجلس مراجعه به شد. سید محمدعلی خطیبی، مشاور سابق ایران در گروه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون نشاط مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلامرضا مصباحی مقدم، اقتصاددان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام. پاسخ داد. پرس و جو.

این مشاوران متفق القول هستند کدام ممکن است مقامات سیزدهم تاکنون همراه خود افزایش درآمدهای نفتی تعهدات مقامات در گذشته را محافظت داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها همراه خود افزایش صادرات نفت نمی توان شاخص های مالی را افزایش بخشید چرا کدام ممکن است عواملی شبیه انبساط نقدینگی در شاخص هایی شبیه تورم موقعیت دارد. با این حال برای افزایش وضعیت، مقامات سیزدهم باید برای تحمیل زیرساخت های اجباری برای قالب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری های پربازده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت بیشتری داشته باشد به همان اندازه درآمدهای ایمن تحمیل شود.

یکی اجتناب کرده اند مهمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین نیازها مالی ملت ها فراهم حمل شرایط اجباری برای افزایش ساخت ناخالص خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی است، به همین دلیل در زیرساخت های مالی یکی اجتناب کرده اند شرایط اجباری برای افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی است. باید اظهار داشت در زیرساخت های مالی همراه خود افزایش درجه رفاه باعث افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام ملت را اجتناب کرده اند شرایط خصمانه دهه قبلی رها می تدریجی.

ارزش های مقامات بر مقدمه سند بودجه

نامزد ممکن است: مقامات {نمی تواند} درآمد حاصل اجتناب کرده اند کالا نفت را به هر نحوی کدام ممکن است تمایل دارد خرج تدریجی، به همین دلیل درآمدهای نفتی معمولاً بر مقدمه مجوزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی مقامات تامین تبدیل می شود ارزش تبدیل می شود. به مشاوره مقام معظم مدیریت، درآمدهای مرتفع باید صرف زیرساخت ها شود به همان اندازه درآمدهای ایمن تحمیل شود، با این حال ۹ به شکلی کدام ممکن است مردمان را وارد کنیم، بلعیدن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را اجتناب کرده اند بین ببریم.

اکنون قابل دستیابی است در دسترس بودن غیر دائمی موارد، تخفیف آنها وجود داشته باشد، با این حال اجتناب کرده اند تذکر مالی درآمد پایداری نخواهد داشت. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری این نکته حائز اهمیت است کدام ممکن است فارکس کالاهایی کدام ممکن است مردمان خواستن مبرم دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بودجه نیز پیش سوراخ بینی شده است باید تامین شود با این حال اگر مقامات بخواهد بیش اجتناب کرده اند بودجه ارزش تدریجی باید مجوز بگیرد. با این حال در ازای آن بیشتر است شود به همان اندازه چرخه های مقامات آغاز شود بدون در نظر گرفتن اصولاً ساخت در جاری {افزایش است}. با اشاره به واردات، بازار برای مدت کوتاهی اشباع تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وقتی بیش اجتناب کرده اند خواستن بازار به بازار پمپاژ شود، قابل دستیابی {است تا} حدودی قیمت ها کاهش یابد، به همین دلیل باید به این کار یکپارچه دهیم. برخی اجتناب کرده اند ها هایی همراه خود بازده فوری هستند. برخی اجتناب کرده اند ها نیز {در میان} مدت هر دو آینده کارآمد هستند.

حسن تخصیص اعتبارات توسط مقامات برای سرمایه گذاری های بخش دولتی هر دو شخصی اینجا است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند مدتی اعتبارات برگشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد معقولی به در کنار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات این شانس را دارد کدام ممکن است در صورت وجود این اعتبارات را به سرمایه گذاری های تولید دیگری تخصیص دهد. بخش واردات اگر کالایی باشد کدام ممکن است وارد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بلعیدن ناپدید شود.

ما درآمد حاصل اجتناب کرده اند کالا نفتی را کدام ممکن است شناخته شده به عنوان استفاده کردیم، در قالب سرمایه گذاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید های بزرگی می بینیم کدام ممکن است ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگوی خواستن محله است، پس بیشتر است این درآمد را در سرمایه گذاری های قابل مونتاژ کنیم. . زیرساخت های اقتصاد ملت یعنی سوئیچ سرمایه به سرمایه.

این مناسب نیست کدام ممکن است عصر حال ارزش تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر بعدی اجتناب کرده اند آن بهره مند شود، با این حال اگر سرمایه نفتی در سرمایه گذاری های کشاورزی، عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری به زیرساخت تغییر شود، در نتیجه افزایش درآمد سراسری تبدیل می شود.

درآمدهای نفتی صرف کسری بودجه شده است

نخاع: صادرات نفت افزایش کشف شد، بازگشت فارکس تسهیل شد، ارزهای منجمدی کدام ممکن است نگاه به گذشته وجود داشت کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش راه اندازی شد، بخشی اجتناب کرده اند آن راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی نیز در جاری رایزنی برای دسترسی ملت است. مردمان پیش بینی دارند آثار بازگشت این ارزها، تسهیل کالا نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت فارکس را در اقامت شخصی بافت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی ها مناسب است.

موافقت مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات برای کار بر مقدمه قوانین بودجه. لایحه ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی مقامات به مجلس حاضر شده، سرانجام به تصویب مجلس رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین بودجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجرایی شود.

در سال های قبلی شبیه سال ۱۴۰۰ کسری بودجه داشتیم، معمولاً درآمدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش ها همراه خود هم تطابق نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به تنگناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی کدام ممکن است در ملت موجود است، معمولاً ارزش ها اصولاً اجتناب کرده اند درآمدها بود. این شرایط مقامات را مجبور به کالا اوراق بهادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به استقراض برای جبران این کسری کرد.

طبق قوانین بودجه ۱۴.۵ سهم اجتناب کرده اند کالا نفت نمایندگی سراسری نفت باید به در بخش های مختلف صنعت نفت ملت اختصاص یابد. حدود ۲۰ به همان اندازه ۲۵ سهم آن باید در صندوق ذخیره ارزی واریز شود.

آنچه باقی {می ماند} اینجا است کدام ممکن است آن را صرف استقراض مقامات نگاه به گذشته، اوراق قرضه ای کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به شرایط فروخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی هایی کدام ممکن است نگاه به گذشته متحمل شده است، شود. چون آن است رئیس معظم انقلاب فرمودند شرایط تسهیل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید قدر آن را بدانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کنیم ورود این اعداد به ملت را منصفانه جایگزین بدانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را صرف امور روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات نکنیم.

این پول برای زیرساخت های ملت ارزش شد. ملت ما در خیلی جاها قابلیت های زیادی دارد با این حال {به دلیل} ضعیف زیرساخت ها متاسفانه نخواهیم شد اجتناب کرده اند این قابلیت ها {به درستی} استفاده کنیم.

معادن ما در متنوع اجتناب کرده اند عوامل ملت ظریف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل بالایی دارند با این حال {به دلیل} زیرساخت های ضعیف نمی توان اجتناب کرده اند این معادن حتی در بخش نشاط ملت استفاده موثری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق در جاری رخ دادن است. ما چندین سال است کدام ممکن است همراه خود عدم تعادل در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن نشاط در بخش انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت آن اینجا است کدام ممکن است نتوانسته ایم {در این} زمینه مناسبی داشته باشیم. در ساخت نیروگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره باید زیرساخت ها تجهیز شود به همان اندازه درست در این لحظه در ملت همراه خود ضعیف انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین مواجه نباشیم.

این کسری ها تأثیر مستقیمی بر ساخت دارند. در بالا بلعیدن برای صرفه جویی در بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خانگی باید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین صنایع را برداشتن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یعنی ساخت را به مشکل می کشیم.

ممکن است همراه خود این موضوع موافق نیستم کدام ممکن است درآمد حاصل اجتناب کرده اند کالا نفت روی به بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف ملت برسد، گرچه این درآمد باید برای افراد نیز بافت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل موارد همراه خود تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص آن رفع شود. فارکس می خواست {به دلیل} تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات. قیمت ها هم باید آسیب دیده شود، اجناس در ملت به وفور وجود داشته باشد به همان اندازه مردمان درگیر آن نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت کنند این گشایش ها روی اقامت آنها تاثیر گذاشته است بعد از همه این همه درآمد نباید خرج شود. روی ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن باید در نظر گرفته شده کرد. زیرساخت سازه هم باشد.

بودجه سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت.

لامپ ممکن است حاضر شده است: همراه خود وجود افزایش کالا نفت، دارایی ها پولی حاصل اجتناب کرده اند این کالا معمولا همراه خود تاخیر به انگشت فروشنده می رسد، حتی وقتی کالا نقدی باشد. معمولاً در قراردادهای بلندمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان مدت چنین است. یکی اجتناب کرده اند دارایی ها بدهی درآمدهای نفتی است.

بودجه سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت. در طولانی مدت سال، وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی گفتن کرد کدام ممکن است آخر ترتیب بودجه ۱۴۰۰ را با بیرون کسری به بالا رساندیم. این درآمدها این ضعیف را محافظت داد. بدهی ناشی اجتناب کرده اند کالا اوراق در مقامات در گذشته به صورت ماهانه تعلق خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان اوراق باید بتوانند قیمت آن اوراق را بدست آمده کنند.

این مورد نیز بدهی بلندمدت مقامات بود کدام ممکن است در ماه های قبلی اجتناب کرده اند ۱۰ هزار میلیارد تومان به همان اندازه ۱۲ هزار میلیارد تومان در ماه این پول بدهی را بازپرداخت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید منبعی برای این پول بدهی وجود داشته باشد. صنوبر کنید. مقامات سیزدهم اجتناب کرده اند شهریور به همان اندازه اسفند ماه برای صنوبر حقوق کارمندان شخصی اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی رهن نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق کارگران اجتناب کرده اند این درآمد تامین می شد.

این خطا بزرگی است کدام ممکن است به مردمان القا شود درآمدهای نفتی باید فوراً اوج سفره مردمان بیاید، حتی وقتی مقامات این پول بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدات را نداشته باشد، اقامت مردمان اجتناب کرده اند درآمدهای نفتی نگذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه کشورهایی کدام ممکن است درآمد نفتی ندارند. اجتناب کرده اند طریق {نیروی کار}، ابتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده، خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد حاصل اجتناب کرده اند ، ما منصفانه ملت نفتی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید درآمد حاصل اجتناب کرده اند نفت را کنیم.

سال قبلی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری های عمرانی ارزش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه مقامات همراه خود کسری بودجه مواجه بود، ارزش این سرمایه گذاری ها اجتناب کرده اند دارایی ها نفتی تامین شد. دارایی ها نفتی باید به سرمایه سراسری تغییر شود، سرمایه ای کدام ممکن است باعث افزایش خرید و فروش، افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال شود. در هفت ماهه سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۹۰۰ هزار حرفه تحمیل شده کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند طریق تامین شده است.

باید انتظارات مردمان برای بازپرداخت بدهی برآورده شود، از بدون در نظر گرفتن بدهی مقامات اصولاً باشد تورم اصولاً تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کدام ممکن است باعث افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال بچه ها تبدیل می شود. اگر سرمایه داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم نمایندگی های شخصی را تامین پولی کنیم بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت ما ساخت اطلاعات بنیان {خواهد بود} پس باید سرمایه را {به سمت} ساخت اطلاعات بنیان سوق دهیم.

تأمین: روزنامه ایران

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع