در آستانه یک قرار، می دانید، گاز، مشترک، با یک بانک شخصیبه گذرش خبرنگر شانا، نمایندگان در نشاط الانی امروز (چهارشنبه، ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در غریان برسی بخش درامدی لیح بودجه سال ۱۴۰۱ هر کوشور، با بند الحقی (۳) ق ۱۹ ق ۱۹ م.

دار بند الحقی (۳) بصیرت (۱۵) یک مقاله، لواح آمد است: دکتر سال ۱۴۰۱، وزارت دفاع فشار مقدار عرضه امام خمینی (رحمت الله علیه) و سازمان بهزیستی پربار صفر. ، مشترکاً تا گوی بانک باهسورت یارانهای، مالک مشترک بالاتر آز گوی بانک باسورت گیریارانهای و پراساس گوی اوزایشی.

موجودی افزایش که مشترکا با بانک بالاطر ازغاوی، بانک بیاد حدکل با اندازای، تعیین یک چود به عنوان بار مالی، رایگان کاردن، مشترکاً به عنوان بانک را جبران کیند و نایاز با بیمه منابع جدید که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

آی نامه گرائی که بند در پیچهاد مشترک و زیرتخانه های نفت و نیرو تهیه میچود و پاکت طول یکماه پ به اطلاع کجاست قانون تصحیح حیات و زیران مرصاد.

همچانین نماینده مجلس شورای اسلامی قسمت ۱ بند (د) تبصره ۱۵ ماده یک اساسنامه موافقتنامه کرندند.

برنج کجاست اقلام، شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر متابیب و عس بخش غیردولتی جاده منسوب به بانک هوشمندسازی، تصمیم انجمن و شینسای و رسیدن مطالبات مشترک با اولویت مشترک، شهردار پارمصارف، and the Hamchandashin-e-Hazhadat-e-Nasabha Shared Drift Kinder.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/