در مورد قانون حجاب در ایران چه باید کرد؟ سه راه پیش رو …
قانون را به لباسی تشبیه کرده اند که جامعه را می پوشاند. هر لباسی هم باید متناسب با اندام فردی باشد که آن را می پوشد، یعنی نه خیلی گشاد باشد و نه خیلی تنگ. لباس های گشاد می افتد و لباس های تنگ به بدن آسیب می زند. اگر موضوع «الف» طبق نظر اکثریت افراد جامعه امری پذیرفته شده و عادی باشد، اما به دلایلی قانونی وجود داشته باشد که آن را حرام و مجرمانه می داند، در واقع قانون به بدن آن جامعه آسیب می زند. . .