در پرورش جوجه ها اجتناب کرده اند "هورمون" استخدام می کنید؟
حتی وقتی مقدار به سختی اجتناب کرده اند این هورمون در طیور استفاده شود، ارزش پرورش چندین برابر افزایش خواهد یافت، به عبارت تولید دیگری ارزش این هورمون چندین برابر قطعا ارزش آن را دارد مرغ است.