در گذشته اجتناب کرده اند تحریم ها احیا کردن قابلیت ساخت نفت نیازی به درگیر شدن به خارج اجتناب کرده اند ملت نداشتیم


محسن خجسته مهر

تهران (پانا) – مدیرعامل نمایندگی سراسری نفت ایران گفتن کرد: ایران {برای حفظ} قابلیت ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای قابلیت ساخت در گذشته اجتناب کرده اند تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده درست اجتناب کرده اند قابلیت‌های شخصی در صنعت نفت، نیازی به بازدید به خارج اجتناب کرده اند ملت ندارد. نیروی انسانی، موارد، داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت مورد استفاده.

به گزارش پایگاه خبری وزارت نفت، محسن خجاشمهر، مدیرعامل نمایندگی سراسری نفت ایران شامگاه جمعه (۱۴ فروردین) در این سیستم ویژه خبری اظهار داشت: اجتناب کرده اند تذکر کل ذخایر نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین خالص رتبه اول جهان را به شخصی اختصاص دادیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توان مالی یکی اجتناب کرده اند مولفه های توانایی ملت است».

وی اظهار داشت: ذخایر نفت نپخته ایران بر مقدمه ضریب بازیافت حدود ۱۵۷ میلیارد بشکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر بنزین ما حدود ۳۳ تریلیون متر تاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر کل نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین حدود ۳۳۰ تریلیون مترمکعب است.

مدیرعامل نمایندگی سراسری نفت ایران یکپارچه داد: اجتناب کرده اند تذکر کمیت ذخایر نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین در محل، در مجموع بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰۰ میلیارد بشکه برابر نفت مایعات گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی در محل داریم.

خجسته مهر افزود: نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین انفال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو وزارت نفت مشاور مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند این دارایی های زیرزمینی به گونه ای استفاده، نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی تنبل کدام ممکن است به شما فرصت دهد آنها را به کمتر از سرمایه روزانه تغییر تنبل. “

وی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به شرایطی کدام ممکن است ما فراهم می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشی کدام ممکن است ساخت می کنیم، حداقل به همان اندازه عالی قرن تولید دیگری می توانیم نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین ساخت کنیم.

قابلیت ساخت نفت به مرحله در گذشته اجتناب کرده اند تحریم رسیده است

مدیرعامل نمایندگی سراسری نفت ایران همراه خود دقیق اینکه قابلیت ساخت نفت به آنچه در گذشته اجتناب کرده اند تحریم ها بود رسیده است، اظهار داشت: {این مهم} در شرایط تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای مالی {اتفاق افتاد}.

خوجزمیر یکپارچه داد: در گذشته اجتناب کرده اند تحریم های جدید در شهریور ۱۳۹۷ قابلیت ساخت نفت نپخته حدود ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۸ هزار بشکه بود کدام ممکن است همراه خود آغاز تحریم های سرکوبگرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به توضیحات مختلف، بخش زیادی اجتناب کرده اند قابلیت ساخت ملت را اجتناب کرده اند کف دست دادیم. “

وی یکپارچه داد: یکی اجتناب کرده اند اجزا این کاهش ساخت اینجا است کدام ممکن است در تعدادی از سال قبلی تعمیراتی صورت نگرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی چاه های نفت همراه خود اشکال مواجه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی چاه ها همراه خود اشکال مواجه شده است.

معاون وزیر نفت افزود: رسمیت درمورد به ردیابی ها لوله جریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی ها لوله سوئیچ نفت نپخته به مبادی خوردن خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادی صادراتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پمپ های چاهی کدام ممکن است طبق این سیستم قرار بود در آن چاه ها نصب شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پمپ های موجود در چاه نبودند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش بزرگی اجتناب کرده اند قابلیت ساخت نفت ملت را اجرا کرد.» گمش کردیم.

اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل قابلیت های جدید برای ساخت مهم موفقیت

خجستمیر اظهار داشت: همراه خود تحریک کردن به کار مقامات سیزدهم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند میل های وزیر نفت بود، وی به نمایندگی سراسری نفت ایران اصل داد ظرف ۶ ماه قابلیت شخصی را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت اجتناب کرده اند کف دست گذشت را به در گذشته اجتناب کرده اند تحریم ها بازگرداند.

وی اظهار داشت: بیش اجتناب کرده اند ۱۸۰۰ عملیات عملیاتی در چاه های نفت توسط متخصصان نمایندگی سراسری نفت ایران تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰ کار درمورد به سبقت گرفتن اعم اجتناب کرده اند توانایی چاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیرات درمورد به توانایی سطحی تکمیل شد. حدود ۵۰۰ میلیون دلار {در این} زمینه ارزش شد.» کشیده شد.

مدیرعامل نمایندگی سراسری نفت ایران افزود: بخش زیادی اجتناب کرده اند این ارزش ها صرف محافظت قابلیت ساخت شد.

خجستمر اظهار داشت: {در این} مدت افزایش جدیدی در قابلیت ساخت اجتناب کرده اند جمله ساخت اجتناب کرده اند میدان مشترک آزادگان جنوبی به کف دست آوردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شدیم {در این} شش ماه حدود ۱۳ حلقه چاه جدید را به ساخت برسانیم.

مسیر ورود دانشمندان به صنعت نفت به راحتی شده است

وی همراه خود ردیابی به اینکه همه نیازهای صنعت نفت نیازهای فناوری است، افزود: اگر بخواهیم ساخت ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر، افزایش {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ارزش ها داشته باشیم چاره ای جز تحمیل اقتصاد نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین نداریم.

مدیرعامل نمایندگی سراسری نفت ایران همراه خود دقیق اینکه ۸۵ سهم موارد، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها می خواست صنعت نفت ملت خانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به واردات نداریم، یکپارچه داد: ۱۵ سهم مابقی تا حد زیادی درمورد به فناوری است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیایید داده ها محور را رئوس مطالب کنیم.

خجسته مهر افزود: {برای حفظ} قابلیت ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای قابلیت ساخت نفت در گذشته اجتناب کرده اند تحریم ها نیازی به بازدید به خارج اجتناب کرده اند ملت نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قدرت فعلی در صنعت نفت چه اجتناب کرده اند تذکر نیروی انسانی، چه اجتناب کرده اند تذکر کالا، چه داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت به طور درست استفاده کردیم.

وی افزود: صنعت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای فناوری آن به حدی است کدام ممکن است به فرموده مقام معظم مدیریت باید قابلیت نمایندگی های فناور را ۲ برابر کنیم.

مدیرعامل نمایندگی سراسری نفت ایران همراه خود دقیق اینکه در نیمه دوم سال قبلی وزارت نفت تعدادی از اقدام مهم در زمینه فریب دادن نمایندگی های فناور را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند محصولات، موارد، داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت فناورانه انجام داد، افزود: امضا کردیم. قراردادی به قطعا ارزش آن را دارد ۲۷۰ میلیون دلار قرارداد فناوری همراه خود جهاد آموزشی.» حدود ۷۵۰ حلقه چاه کم بازده هر دو لوفر داریم کدام ممکن است {به دلیل} امتیازات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی نخواهیم شد ساخت کنیم.

خجسته مهر اظهار داشت: وزارت نفت در اقدامی جهادی نیازمند احیای این انواع چاه کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد آن حدود ۷۰۰ میلیون دلاری است را نیازمند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تمامی نمایندگی های اساساً مبتنی بر داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری خواست به همان اندازه حاضر کنند. اندیشه های فناورانه آنها احیا کردن این چاه های نفتی.”

وی افزود: بیش از پنجاه نمایندگی فناور {در این} فراخوان نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در مرحله ممیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم سریع این توان فناورانه در اختیار نمایندگی ها قرار گیرد.

ساخت هلیوم در اصل کار قرار گرفت

معاون وزیر نفت همراه خود ردیابی به اینکه یکی اجتناب کرده اند مهمترین دارایی ها ساخت بنزین هلیوم، میدان گازی پارس جنوبی است، یکپارچه داد: برای اولین بار همراه خود تصمیم همراه خود نمایندگی های فناور، بنزین هلیوم ساخت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع این موضوع خاص تبدیل می شود. “

خجاسمیر افزود: ستاد دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت فناوری های داده ها بنیان در نمایندگی سراسری نفت ایران {تشکیل شده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهیم نقشه راه استقرار صنعت نفت داده ها بنیان را {در این} ستاد ترسیم کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات زیادی {در این} ستاد داریم. قالب.

وی در خصوص پیامدهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی بازگرداندن قابلیت ساخت به مرحله در گذشته اجتناب کرده اند تحریم ها، اظهار داشت: صنعت نفت {به دلیل} عملکرد بسزایی کدام ممکن است در اقتصاد شناخته شده به عنوان موتور سیکلت محرکه اقتصاد ملت دارد، شناخته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش قابلیت ساخت نفت، چندین اتفاق خواهد افتاد.”

مدیرعامل نمایندگی سراسری نفت ایران اظهار داشت: افزایش قابلیت ساخت نفت در راستای داده ها افزایی این صنعت، تحمیل قطعا ارزش آن را دارد افزوده، کاهش نپخته فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی است.

خجسته مهر اظهار داشت: در صورت افزایش قابلیت پالایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای پتروشیمی می توان اجتناب کرده اند قابلیت ساخت نفت نپخته، بنزین در کنار، میعانات گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایعات گازی برای تخصیص خوراک به پالایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای پتروشیمی استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به معنای انبساط مالی است. ملت.”

وی افزود: افزایش قابلیت ساخت ملت به این معناست کدام ممکن است اکنون بتوانیم صادرات ملت را دوبرابر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به معنای درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت ثروت برای ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اجتناب کرده اند تذکر ایمنی قدرت به این معناست کدام ممکن است جمهوری اسلامی به شما فرصت دهد به وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری برسد. وفاداری در جهان در سراسر جهان».

مدیرعامل نمایندگی سراسری نفت ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی اجتناب کرده اند تذکر ژئوپلیتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای همراه خود وفاداری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا به آن است اعتقاد دارد از ممکن است وفاداری دسترس در بازار قدرت را محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بخشد.

آمریکا نقشی در افزایش ساخت نداشت

خجست مهر در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه افزایش قابلیت ساخت نفت نتیجه کاهش تحریم های آمریکا {بوده است}؟ وی اظهار داشت: این خوشحال از در بالا سختی {اتفاق افتاد}.

وی افزود: ملت ایران همواره در دردسرساز ترین شرایط به بهترین موفقیت ها کف دست یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقدماتی تخصص ملت ایران نیست، با این حال وقتی نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کنیم، هر ناممکنی بالقوه تبدیل می شود.

مدیرعامل نمایندگی سراسری نفت ایران یکپارچه داد: در حالی کدام ممکن است صادرات را ۴۰ سهم افزایش داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد صادرات را بیش اجتناب کرده اند تلاش بودجه سالانه شخصی به کف دست معرفی شده است ایم، ۹ تنها تحریم ها کاهش یافته است، اما علاوه بر این محدودیت های زیادی برای مصرف کنندگان، واسطه ها اعمال کرده ایم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های ناوبری مملو اجتناب کرده اند نفت» هشدار داد.

خجاسمهر اظهار داشت: بازارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاصد جدید ایجاد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به مرداد ۱۴۰۰ حدود سه برابر میعانات گازی افزایش داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معنی است خریدار جدیدی پیدا کرده ایم.

وی افزود: در قراردادها اجتناب کرده اند فرآیند های نوین، سیستم لجستیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم بار جدید استفاده کردیم.

مدیرعامل نمایندگی سراسری نفت ایران یکپارچه داد: مسئله تولید دیگری حمایت کل جامعه پولی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی ملت اجتناب کرده اند اکتسابی درآمدهای نفتی است.

ما وارد جهان خلاقیت در مونتاژ از کیت نفتی شده ایم

علیرضا دانشی، مدیرعامل نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب در پیوند تصویری این سیستم گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: مرحله داده ها معکوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت محصول را پایین بالا گذاشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد جهان نوآوری در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی از کیت شدیم.

وی اظهار داشت: همراه خود تشکیل مقامات سیزدهم، این سیستم جامعی برای ادای احترام به ساخت در گذشته اجتناب کرده اند تحریم ها در مدت شش ماه پیش سوراخ بینی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این این سیستم ها بر این سیستم های مختصر مدت، میان مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت هدفمند بود.

مدیرعامل نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب همراه خود ردیابی به ورزش های صنعت نفت در بالادست اعم اجتناب کرده اند زیرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو زمینی اظهار داشت: بر این مقدمه ۱۸ موضوع مهم طراحی کردیم کدام ممکن است ممکن است ما را برای عجله به قابلیت صحیح بازگرداند. هدفمند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اقدامات مکان را دستی تر می کرد.

دانچی افزود: علاوه بر این این در بخش روزانه عالی مقوله مهم اجتناب کرده اند جمله لوله های جریان فکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سیستم ریزی ۵۱ رویه اجتناب کرده اند جمله تعمیرات از محسوس ۲۲۰۰ کیلومتر جاده لوله انجام دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط مطلوبی داریم. .

وی افزود: توانایی عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی معادل واحدهای استفاده از را بازیابی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون شرایط مساعدی برای ادای احترام به شرایط در گذشته اجتناب کرده اند تحریم ها داریم.

مدیرعامل نمایندگی سراسری مناطق جنوب کسب اطلاعات در مورد حضور نمایندگی های داده ها بنیان در افزایش قابلیت ساخت نفت اظهار داشت:

دانچی کسب اطلاعات در مورد مانترا امسال اظهار داشت: ما {در این} زمینه کارهای فوق العاده مهمی را این سیستم ریزی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها خوبی همراه خود نهاد ریاست جمهوری داشتیم. خوشبختانه در جاری حاضر این سیستم فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجمی را در سه مرحله کاری طراحی کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله همراه خود امکانات داده ها بنیان مرتبط همراه خود صنعت نفت ارتباط منسجمی خواهیم داشت.

وی افزود: مشکل‌های شخصی را ایجاد کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امکانات داده ها‌بنیان ارتباط نسبتاً داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بحث تحمیل اشتغال در وضعیت مطلوبی قرار داریم.

مدیرعامل نمایندگی سراسری میدان جنوب اظهار داشت: باید در صنعت نفت {به سمت} قطعا ارزش آن را دارد افزوده حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاره ای جز این نداریم کدام ممکن است همراه خود کار، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی کدام ممکن است در مرزهای داده ها است این قطعا ارزش آن را دارد را انجام دهیم.

دانشی افزود: “ما این سیستم هایی را برای باور آن انجام دادیم.”

وی افزود: بر مقدمه تجزیه و تحلیل های وسط پژوهش های مجلس شورای اسلامی، برای در ساخت هر هزار بشکه نفت، حداقل باید ۱۹ نفر مشغول به کار شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد افزوده آن باید حدود ۵۰۰ هزار دلار باشد.

بر مقدمه تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق جهانی وسط پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ازای سرمایه‌گذاری در ساخت هزار بشکه نفت، حتی می‌توانیم برای ۲۰۰ نفر جایگزین شغلی فراهم کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ میلیون دلار قطعا ارزش آن را دارد افزوده داشته باشیم. ” او اضافه کرد.