در ۹۵ سهم اسبابک ها همراه خود ایران به هماهنگی رسیدیم!


در کنترل پوشش خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: هماهنگی هسته ای همراه خود ایران نزدیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ سهم اسبابک ها هماهنگی شده است.

در کنترل پوشش خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: هماهنگی هسته ای همراه خود ایران نزدیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ سهم اسبابک ها هماهنگی شده است.

به گزارش فارس، جوزپ بورل، هماهنگ کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا مدتی اندازه خواهد کشید.

او به اسکای نیوز اظهار داشت: «ما امتحان شده خواهیم کرد به همان اندازه وابستگی اروپا به نشاط روسیه را کاهش دهیم، ۹ تحریم آن».

بورل همراه خود ردیابی به اینکه ما در جاری امتحان شده برای انتخاب بخشیدن به تهیه بنزین به اروپا هستیم، اظهار داشت: اروپا به همان اندازه ۲ سال تولید دیگری به بنزین روسیه خواستن نخواهد داشت.

وی افزود: خوب ماه پس اجتناب کرده اند نبرد، روسیه به نیازها شخصی در اوکراین نرسیده است.

وی اظهار داشت: امتحان شده خواهیم کرد نیروهای ویژه اتحادیه اروپا را همراه خود هدف رویارویی همراه خود مشکل های مشترک تشکیل دهیم.

وی اظهار داشت: ما هر کاری کدام ممکن است بتوانیم برای حمایت اجتناب کرده اند اوکراین انجام خواهیم داد، روسیه قصد دارد برای مدت زمان بسیار طولانی به اوکراین حمله تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تسلیح اوکراین برای حفاظت اجتناب کرده اند شخصی در مخالفت با روسیه یکپارچه خواهیم داد.

وی اظهار داشت: ما در جستجوی اصلاح رژیم تحت سلطه در روسیه نیستیم، ما ساده در جستجوی توقف نبرد هستیم.

بورل همراه خود ردیابی به مذاکرات برای تعمیر تحریم های ایران اظهار داشت: مقامات ترامپ همراه خود خروج اجتناب کرده اند هماهنگی هسته ای همراه خود ایران خطا کرد.

وی افزود: ما همراه خود ایران به هماهنگی هسته‌ای رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۹۵ سهم اسبابک ها به هماهنگی رسیدیم.

وی افزود: هماهنگی هسته‌ای همراه خود ایران همه مشکلات قلمرو را رفع نمی‌تنبل، با این حال قدم اول است.