دنیای هدایت: افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران یکی هستند – پایگاه خبری مدارا


بر مقدمه داستان ها نابرابری، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر در لحظه در خطبه های نماز جمعه مشهد مقدس در جوار بارگاه منور رضوی گفت: روزه اجتناب کرده اند اعمال ماه مبارک رمضان است. بالاترین سطوح عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت حق، مشهودترین جلوه های ماه مبارک رمضان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند جلوه های عبادت خدا در ماه رمضان، دشواری نماز است.

مشاور ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: رعایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرائت دعای ماه مبارک رمضان حیاتی است از ابزاری است کدام ممکن است وجود معصومین (علیهم السلام) برای ارجاع به آن ها اجباری از آن آگاه است. خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد ارتباط. همراه خود واقعیت راه خداشناسی {در این} دعاها گنجانده شده است.

آیت الله علم الهدی ذکر شد: راه {عشق واقعی} {در این} دعاها روشن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوه هایی {در این} دعاها موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزه های آنها راهبرد بندگی را روشن کرده است.

وی همراه خود دقیق اینکه آنچه نظامی، سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مسلح ما را متمایز می تدریجی، از دوام در اجزا رزمنده است، شکسته نشده داد: از دوام عصاره عظمتی است کدام ممکن است در لحظه محور همه حرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرت مدافعان گران ما در میدان است. مقابله همراه خود غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن».

مشهد مقدس روز جمعه ذکر شد: دشمن {به دلیل} ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم نظامی جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جرأت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسارت این را ندارد کدام ممکن است همراه خود تمام خصومت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصومت به ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام ما حمله تدریجی.

آیت الله علم الهدی ذکر شد: حضور پرشور پسران دفاعی اجتناب کرده اند نظامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لحظه باعث شده است کدام ممکن است دشمن در همه سنگرهای دفاعی، دریایی، اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی ما در احاطه ما حضور داشته باشد با این حال جرأت ندارد. به ما نزدیک شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق سربازان گران ما مدافع ماست.

وی افزود: همراه خود وجود این پسران متعصب، دشمن همراه خود دلخور شدن اجتناب کرده اند هرگونه تحرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیتی کدام ممکن است موجب تعرض به حریم شخصی ما تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتی ندارد، به بسیاری از توطئه ها می چسبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست به هر گونه نزاع می زند. آنچه همراه با درگیری پرشور نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه اجباری است، بصیرت افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بصیرت نباید دشمن را امیدوار تدریجی.

در خطبه جمعه در حرم مطهر به اینجا رسید: فینال حرکت را در حرم رضوی در ذهن داشته باشید. افغانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی در خون آمیخته است. خونشان همراه خود هم ترکیب کردن شد. افغانستان بخش بزرگی اجتناب کرده اند خراسان عظیم است کدام ممکن است ساکنان مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان اجتناب کرده اند آن پیروی می کنند. اینها همشهریان ممکن است هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسته جمعی همراه خود ممکن است هستند. خراسان عظیم تا حد زیادی افغانستان را در بر خواهد گرفت.

آیت الله علم الهدی ذکر شد: ما همراه خود افغانی ها ۲ نفر نیستیم. ما خوب خون، خوب نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نژاد هستیم. همه مشاهیر ما در علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت اجتناب کرده اند افغانستان هستند. با اشاره به جامعیت آموزشی روی پایین، هیچ مردی قابل مقایسه با ابن سینا اهل بلخ افغانستان نیست. در بحث جهانی بودن آثار هنری، در هیچ قوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملتی اجتناب کرده اند مردی قابل مقایسه با فارابی یاد نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارابی متعلق به افغانستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ایران خوشحال از می تدریجی. اجتناب کرده اند تذکر تصوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب، تنها مولوی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل افغانستان است.

وی خاطرنشان کرد: در غرب چهره های هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی اسلامی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرق نیز این چهره ها را داریم.

مشاور ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: علاوه بر این افغانستان، اساس زیبایی شناختی شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهیم. دشمن تمایل دارد ما را تفرقه بیندازد. در بخش حفاظت مقدس، برادران افغانستانی ما تنها ملتی بودند کدام ممکن است ما را در نبرد همراه خود رژیم ستمشاهی یاری کردند.

آیت الله علم الهدی تایید کرد: در هشت سال حفاظت مقدس برادران افغانستانی ما به صفوف حفاظت مقدس پیوستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوان اجتناب کرده اند آنها به بیانیه سوگند خورده رسیدند. چندین سال پیش دشمن را عقب زدیم. ما جبهه ای را کدام ممکن است در ۱۵۰۰ کیلومتری آلودگی شخصی تشکیل داده بود به همان اندازه دریای مدیترانه برده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر مدافعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان این جبهه را افغان های گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاطمیون افغانستان نمایند.

وی ذکر شد: یاران شهید حاج قاسم سلیمانی برادران افغانستانی هستند کدام ممکن است همراه خود دشمن جنگیدند. دشمن آمیختگی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان را می‌دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان را معیار امکانات ایران می‌دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توافق دشمن را به زانو در می‌آورد. دشمن همراه خود خوب فاجعه خونین در حرم رضوی به کف دست تکفیری ها تمایل دارد اجتناب کرده اند آمیختگی این ۲ جریان استفاده از را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابود تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را آزاد تدریجی.

یکی اجتناب کرده اند اعضای مجلس خبرگان مدیریت ذکر شد: برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران افغان ما میهمان ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همراه خود تمام وجود اجتناب کرده اند آنها استقبال می کنیم، آنها قابل مقایسه با مهاجرانی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند مکه به مدینه آمده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید اجتناب کرده اند آنها استقبال کنیم. کوری دشمن همراه خود آغوش این برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران.