دولت جدید عراق با «صدر» معترض تر و بی قرارتر مواجه خواهد شد.پشنگ با بیان اینکه انتخاب احتمالی نوری مالکی به عنوان معاون رئیس جمهور عراق با منافع دولت و مردم این کشور سازگار نیست، گفت: مقتدی صدر فعلی از قدرت بیشتری نسبت به صدر قبلی برخوردار است و در نتیجه او ممکن است دولت جدید را با چالش های جدی روبرو کند و حتی ممکن است با فلج مواجه شود.