دیدار و گیفتوگو کارندند دستیاران وزیران ایران و ازبکستانبه گذرش شانا، احمد اسدزاده امروز (دوشنبه، دوم اسفندماه) با احمد خوجایف عظیم، معاون اول وزیر انرژی ازبکستان، داربارا گشترش همکاری در بخشای، انرژی گئوتوگو کردهای مختلف.

دار عین ددار، دو دستیار وزیر نیرو، ایران و ازبکستان موافقند، کارند کارگره، انرژی دی کشور، دیدگاه بهزی.

مشترک، رئیس مشترک کمیته اقتصادی، بازرگانی، علمی و فنی ایران و ازبکستان، ایران و ازبکستان، دروزه (یکشنبه، یوم اسفندمه) توسط ریاست عمر زقاف، وزیر و وزیر نخست و وزیر سرمایه قازاده- ای زاده آزاده. .

پاد رسانه کردی عمر زقاف در نشست دیروز: دیر پنگ ماه آخرین رؤسای جمهور جمهوری خواه do keshur de bar ba آنها را ملاقات می کنند و نظر عالی را توصیه می کنند.

ایران و ازبکستان پیوندهای مشترک، فرنگی، تاریخی، مذهبی و درندی دارند، اما پیوندهای اقتصادی متناسب با رابطه آشیانه فرنگی و راه گسترش آن است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/