رئیس انقلاب در توییتر استناد های درمورد به مذاکرات وین را تصحیح کردند


مقام معظم مدیریت دیروز همراه خود نظام در خصوص مذاکرات هسته ای دیدار کردند.

توییتر مقام معظم مدیریت در ویرایشی نوشت: «اصلاح/ خدا را شکر کدام ممکن است دیپلماسی دولتی در مسیر درست درستی پیش {می رود}، آنچه اکنون در دیپلماسی مطرح است، موضوع بی نظیر است. گروه مذاکره کننده، رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای ایمنی سراسری بوده اند. گروه مذاکره کننده ما در مخالفت با زیاده خواهی طرف مقابل از دوام کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده خواهد داد.

رهبر انقلاب در توییتر نقل قول های مربوط به مذاکرات وین را تصحیح کردند