رئیس جمهور آمریکا نیازمند برکناری ولادیمیر پوتین اجتناب کرده اند امکانات شد – خبرگزاری مادارا


بر ایده مطالعات تحمل، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا کدام ممکن است به لهستان بازدید کرده است، شنبه ساعت شب همراه خود منتشر شده مستقیم اجتناب کرده اند جامعه سی ان ان نیازمند اصلاح مقامات در روسیه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد پوتین {نمی تواند} در امکانات نگه دارد.

رئیس جمهور ذکر شد: به خاطر خدا این شخص {نمی تواند} در امکانات باشد.

سی ان ان گزارش می دهد کدام ممکن است این شدیدترین انتقاد بایدن اجتناب کرده اند پوتین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد دهنده اصلاح رویکرد بی نظیر آمریکا در قبال روسیه است.

پیش اجتناب کرده اند این افسران آمریکایی آگاه بودند کدام ممکن است قصد اصلاح مقامات روسیه را ندارند.

بایدن به پوتین هشدار داد: به هیچ وجه به در نظر گرفته شده دریافت پذیرش در گرد و غبار ناتو نباشید

بایدن علاوه بر این به پوتین هشدار داد: «حتی به ورود به ۱ اینچ اجتناب کرده اند گرد و غبار ناتو در نظر گرفته شده نکن».

رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد کدام ممکن است آمریکا اختصاص داده شده به اجرای تعهدات ایمنی جمعی مندرج در قانون اساسی ناتو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تعهدات را “همراه خود تمام امکانات جمعی ناتو” انجام خواهد داد.

ما در اروپا هستیم به همان اندازه اجتناب کرده اند متحدان شخصی در ناتو حفاظت کنیم

بایدن بار تولید دیگری تاکید کرد کدام ممکن است آمریکا وارد مبارزه در اوکراین نخواهد شد. نیروهای آمریکایی برای نبرد همراه خود نیروهای روسیه در اروپا نیستند، اما علاوه بر این برای حفاظت اجتناب کرده اند متحدان ناتو در اروپا هستند.

وی افزود کدام ممکن است ولادیمیر پوتین آنقدر گستاخ بود کدام ممکن است ذکر شد تمایل دارد نازیسم را در اوکراین اجتناب کرده اند بین ببرد. این می تواند یک جعلی است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه تنها شخص خاص کدام ممکن است او را بی ارزش از آن آگاه است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، ذکر شد پوتین همراه خود حمله به اوکراین دموکراسی را خفه کرد.

بایدن مدعی شد کدام ممکن است در ۳۰ سال قبلی، نیروهای اقتدارگرا {در سراسر} جهان احیا شدند. مشخصه های همه این نیروها خیلی شبیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت قوانین، آزادی دموکراتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت را نادیده خواهد گرفت.

رئیس جمهور آمریکا همزمان خطاب به مردمان اوکراین مدعی شد کدام ممکن است آمریکا همراه با اوست.

بایدن افزود: نترسید. ما یک بار دیگر در نبرد عظیم برای آزادی، نبرد بین دموکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیکتاتوری، بین آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم شورش کرده ایم. {در این} نبرد باید قاطع باشیم. ما در تعدادی از روز هر دو تعدادی از ماه {در این} نبرد پیروز نخواهیم شد. به عنوان جایگزین، ما باید شخصی را برای عالی نبرد تمدید شده در جلو کنار هم قرار دادن کنیم.

رئیس جمهور آمریکا علاوه بر این به مردمان روسیه ذکر شد کدام ممکن است آنها دشمن آمریکا نیستند.

بایدن ذکر شد: ممکن است در همه زمان ها مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادقانه همراه خود مردمان روسیه صحبت کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بگویم کدام ممکن است ممکن است روس ها دشمن ما نیستید. ممکن است در نظر گرفته شده {نمی کنم} کدام ممکن است ممکن است اجتناب کرده اند کشتن کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدربزرگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادربزرگ های بی ضرر هر دو تخریب بیمارستان ها، مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایشگاه های روسیه همراه خود موشک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمب های روسی استقبال کنید.